ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0139 22 ต.ค. 2563 D13000064120001 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร - 33,705.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0138 22 ต.ค. 2563 D13000064110004 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 56,942.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0137 22 ต.ค. 2563 D13000064110003 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 5,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0136 22 ต.ค. 2563 F61000064820003 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าเบี้ยประชุม - 10,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0135 22 ต.ค. 2563 F61000064820002 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0134 22 ต.ค. 2563 F61000064550003 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 222.56 - ผ่านการตรวจสอบ
0133 22 ต.ค. 2563 F61000064570001 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - 22,293.15 - ผ่านการตรวจสอบ
0132 22 ต.ค. 2563 F61000064560011 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0131 22 ต.ค. 2563 F61000064560010 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 8,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0130 22 ต.ค. 2563 F610000645600009 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0129 22 ต.ค. 2563 F61000064530004 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าทางด่วนและน้ำมันเชื้อเพลิง - 1,030.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0128 22 ต.ค. 2563 F61000064530001 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าทางด่วน - 1,890.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0125 22 ต.ค. 2563 F61000064540002 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 1,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0127 22 ต.ค. 2563 F61000064530002 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0126 22 ต.ค. 2563 F61000064530003 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0124 22 ต.ค. 2563 D61000064110001 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน - 1,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0023 22 ต.ค. 2563 D11000064120005 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 1,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0022 22 ต.ค. 2563 D11000064110003 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - - 24,965.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0021 22 ต.ค. 2563 F11020064520019 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 5,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0123 21 ต.ค. 2563 F11040064820030 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 5,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0122 21 ต.ค. 2563 F11040064820027 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 33,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0121 21 ต.ค. 2563 F11040064540001 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าล่วงเวลา - 22,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0120 21 ต.ค. 2563 F11040064820029 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0119 21 ต.ค. 2563 F11040064820028 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0118 21 ต.ค. 2563 F11040064820031 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 36,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0117 21 ต.ค. 2563 F11010164820002 กองกลาง น.ส.ศิริรัตน์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0116 21 ต.ค. 2563 F51000064520004 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0115 21 ต.ค. 2563 F51000064520007 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 42,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0114 21 ต.ค. 2563 F51000064560001 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนการสอน - 80,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0113 21 ต.ค. 2563 F11040064820026 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 390.00 - ผ่านการตรวจสอบ