ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0779 18 พ.ค. 2563 D11000063110195 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 39,992.32 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0778 18 พ.ค. 2563 D11000063130057 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3020 18 พ.ค. 2563 F11050063570055 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ค่าเงินอุดหนุนนักศึกษาพิการฯ 157,120.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3019 18 พ.ค. 2563 D33000063110138 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3018 18 พ.ค. 2563 F74000063570015 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 1,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
3017 18 พ.ค. 2563 F74000063570016 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้บริหาร - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3016 18 พ.ค. 2563 โ74000063510008 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างชั่วคราวพ.ค.63 - - 59,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
3012 18 พ.ค. 2563 D33000063120039 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 7,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3015 18 พ.ค. 2563 F61000063530078 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร คชจ.เดินทางไปราชการ - 870.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3014 18 พ.ค. 2563 F61000063530079 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร คชจ.เดินทางไปราชการ - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3013 18 พ.ค. 2563 F330063820022 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 27,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0776 15 พ.ค. 2563 F00000063550143 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา 128,497.21 - - ผ่านการตรวจสอบ
3011 15 พ.ค. 2563 F11040063820288 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3010 15 พ.ค. 2563 F11040063820287 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 5,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3009 15 พ.ค. 2563 F14000063550009 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าโทรศัพท์ - 214.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3008 15 พ.ค. 2563 F11010163820012 กองกลาง น.ส.ศิริรัตน์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 13,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3007 15 พ.ค. 2563 โ11010163820013 กองกลาง น.ส.ศิริรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0774 14 พ.ค. 2563 D11000063120249 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าทำความสะอาดศูนย์อาหาร - 71,535.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3006 14 พ.ค. 2563 F16000063570092 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - - 14,250.00 ผ่านการตรวจสอบ
3005 14 พ.ค. 2563 F16000063570093 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 43,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3004 14 พ.ค. 2563 D34000063130003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าเช่ารถปรับอากาศ 40,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3003 14 พ.ค. 2563 D34000063130002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2906 14 พ.ค. 2563 D31000063110057 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2907 14 พ.ค. 2563 D13000063170001 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - 264,080.41 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0773 14 พ.ค. 2563 D11000063120235 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ - 6,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2829 14 พ.ค. 2563 F34000063520031 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.มณีรัตน์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2832 14 พ.ค. 2563 F34000063520040 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.ธนิดา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,360.00 ผ่านการตรวจสอบ
2830 14 พ.ค. 2563 F34000063520038 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.ธนิดา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,360.00 ผ่านการตรวจสอบ
2836 14 พ.ค. 2563 F34000063520039 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.ธนิดา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,360.00 ผ่านการตรวจสอบ
2833 14 พ.ค. 2563 F34000063520041 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.ธนิดา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,300.00 ผ่านการตรวจสอบ