ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3044 21 พ.ค. 2563 D31000063120044 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3043 21 พ.ค. 2563 D31000063120043 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3042 21 พ.ค. 2563 F51000063520075 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าตอบแทนวิทยากร - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3041 21 พ.ค. 2563 F51000063520081 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม - 68,544.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3040 21 พ.ค. 2563 F11040063820291 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 84,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3039 21 พ.ค. 2563 F11040063820289 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 80,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3038 21 พ.ค. 2563 F32000063550012 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าโทรศัพท์ - 214.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3037 21 พ.ค. 2563 D33000063130009 คณะศึกษาศาสตร์ นางวิลาวัณย์ ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ - 36,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3036 21 พ.ค. 2563 F33000063820021 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0783 21 พ.ค. 2563 F00000063550145 สำนักงานอธิการบดี น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,979.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0628 21 พ.ค. 2563 F00000063550148 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ - 3,946.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0775 21 พ.ค. 2563 F71030063550010 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าน้ำประปา - 3,558.09 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0777 21 พ.ค. 2563 F00000063550144 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา - 10,069.73 - ผ่านการตรวจสอบ
3024 21 พ.ค. 2563 F13000063830001 สำนักวิทยบริการ ผศ.นิรมล ค่าพาหนะ - 5,010.48 - ผ่านการตรวจสอบ
3026 21 พ.ค. 2563 F13000063820004 สำนักวิทยบริการ น.ส.จันทนา ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3025 21 พ.ค. 2563 F13000063820005 สำนักวิทยบริการ น.ส.จันทนา ค่าอาหารกลางวัน 13,120.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3027 21 พ.ค. 2563 F13000063820003 สำนักวิทยบริการ น.ส.จันทนา ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3028 21 พ.ค. 2563 D13000063110027 สำนักวิทยบริการ นายสำเริง ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 5,555.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3032 21 พ.ค. 2563 F11040063520130 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3033 21 พ.ค. 2563 F11040063520131 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3034 21 พ.ค. 2563 F11040063520132 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3031 21 พ.ค. 2563 F51000063520078 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักชาวต่างประเทศ - 6,814.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3030 21 พ.ค. 2563 F51000063520077 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักชาวต่างประเทศ - 6,765.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3029 21 พ.ค. 2563 F51000063520079 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3035 20 พ.ค. 2563 D35000063110039 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุ 19,334.90 - - ผ่านการตรวจสอบ
3023 18 พ.ค. 2563 D33000063120037 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ คืนเงินค่าค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3022 18 พ.ค. 2563 D33000063110132 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ คืนเงินค่าวัสดุ 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3021 18 พ.ค. 2563 F13000063520013 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทนา ค่าตอบแทนวิทยากร 28,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0781 18 พ.ค. 2563 D11000063130059 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,815.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0780 18 พ.ค. 2563 D11000063120252 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างปรับปรุงป้ายปชส. - 499,080.00 - ผ่านการตรวจสอบ