ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0166 26 ต.ค. 2563 F35000064520001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ธัชดา ค่าลงทะเบียนออนไลน์ 500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0165 26 ต.ค. 2563 D32000064120009 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0164 26 ต.ค. 2563 D32000064120013 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำชุดผู้เข้าประกวด - - 8,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0163 26 ต.ค. 2563 D32000064120011 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำสายสะพาย - - 5,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0162 26 ต.ค. 2563 D32000064120010 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,292.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0161 26 ต.ค. 2563 F32000064820001 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าตอบแทนวิทยากร - - 1,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
0160 26 ต.ค. 2563 D32000064120004 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - - 1,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
0159 26 ต.ค. 2563 D32000064120012 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างแต่งหน้า - - 8,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0158 26 ต.ค. 2563 F11040064820032 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0157 26 ต.ค. 2563 F51000064550001 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าโทรศัพท์ - 328.33 - ผ่านการตรวจสอบ
0156 26 ต.ค. 2563 F51000064520008 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบตามวุฒิ - 100,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0155 26 ต.ค. 2563 F16000064870001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 16,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
0154 26 ต.ค. 2563 F16000064870002 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 2,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0026 26 ต.ค. 2563 D11000064150001 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 745,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0153 22 ต.ค. 2563 F15000064520003 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0152 22 ต.ค. 2563 F15000064520002 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0151 22 ต.ค. 2563 F15000064520001 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0150 22 ต.ค. 2563 F15000064820006 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 5,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0149 22 ต.ค. 2563 F15000064820005 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 41,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0148 22 ต.ค. 2563 F15000064820004 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 7,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0147 22 ต.ค. 2563 F15000064820003 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 47,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0146 22 ต.ค. 2563 F15000064820002 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0145 22 ต.ค. 2563 F15000064820001 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 43,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0144 22 ต.ค. 2563 D33000064110002 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 499,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0143 22 ต.ค. 2563 D33000064120001 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างซ่อมแซมพื้นห้องเรียน - 472,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0142 22 ต.ค. 2563 F33000064520001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 35,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0025 22 ต.ค. 2563 F0000064550010 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 190.82 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0024 22 ต.ค. 2563 F0000064550009 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 528.85 - ผ่านการตรวจสอบ
0141 22 ต.ค. 2563 F33080064550001 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าโทรศัพท์ - 428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0140 22 ต.ค. 2563 F33080064520001 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ