ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0216 30 ต.ค. 2563 F16000064570008 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ศ.ดร.พรรณี - 239,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0215 30 ต.ค. 2563 F16000064570007 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.เกวรินทร์ - 86,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0214 30 ต.ค. 2563 F16000064520001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าเบี้ยประชุม - - 2,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
0213 30 ต.ค. 2563 F33000064870001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 94,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0212 30 ต.ค. 2563 F33000064870002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 140,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0211 30 ต.ค. 2563 F33000064870003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าที่พัก - - 8,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0210 29 ต.ค. 2563 F11040064820035 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0209 29 ต.ค. 2563 F11040064820036 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,125.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0208 29 ต.ค. 2563 F40000064520001 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล เงินประจำตำแหน่ง - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0207 29 ต.ค. 2563 F11040064820038 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0206 29 ต.ค. 2563 F11040064820037 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 34,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0205 29 ต.ค. 2563 F11050064570005 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0203 29 ต.ค. 2563 F150000648200112 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 5,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0202 29 ต.ค. 2563 F15000064820011 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 31,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0201 29 ต.ค. 2563 F15000064820010 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0200 29 ต.ค. 2563 F15000064820009 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 27,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0199 29 ต.ค. 2563 F15000064820008 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0198 29 ต.ค. 2563 F15000064820007 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 35,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0204 29 ต.ค. 2563 D32000064110002 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการสื่อฯ 495,945.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0197 28 ต.ค. 2563 D13000064110001 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุ 795,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0196 28 ต.ค. 2563 D51000064110001 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อไส้กรอง - 15,953.70 - ผ่านการตรวจสอบ
0195 28 ต.ค. 2563 F11050064520002 กองพัฒนานักศึกษา นายธนาเสธฐ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 4,940.00 ผ่านการตรวจสอบ
0194 28 ต.ค. 2563 F51000064520005 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 56,448.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0193 28 ต.ค. 2563 D16000063120015 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 100,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0192 28 ต.ค. 2563 D33000064110001 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 498,192.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0030 28 ต.ค. 2563 F00000064550011 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 1,605.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0029 28 ต.ค. 2563 F00000064550012 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 533.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0028 28 ต.ค. 2563 F00000064550013 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา 3,868.63 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0027 28 ต.ค. 2563 F00000064550014 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0036 28 ต.ค. 2563 D11000064120010 กองบริหารงานบุคคล น.ส.บุปผา ค่าเปลี่ยนล้อรถเข็น - 2,065.10 - ผ่านการตรวจสอบ