ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3082 28 พ.ค. 2563 F16000063870036 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - - 2,250.00 ผ่านการตรวจสอบ
3081 28 พ.ค. 2563 F16000063870035 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - - 32,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
3080 28 พ.ค. 2563 F32000063520030 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อรุณรัตน์ ค่าตอบการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3079 28 พ.ค. 2563 D33000063110117 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 15,104.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3078 28 พ.ค. 2563 F33080063820013 โรงเรียนสาธิต นางสุธัญญา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3077 28 พ.ค. 2563 F33080063520014 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3076 28 พ.ค. 2563 F33080063830004 โรงเรียนสาธิต น.ส.สุนีย์ คชจ.เดินทางไปราชการ - 16,182.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3075 28 พ.ค. 2563 F33080063540006 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าล่วงเวลา - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3074 28 พ.ค. 2563 F40000063520027 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนผู้บริหาร - 25,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3073 28 พ.ค. 2563 F11070063820083 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3072 28 พ.ค. 2563 F11070063820086 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 2,860.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3071 28 พ.ค. 2563 F11070063820085 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 8,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3070 28 พ.ค. 2563 โ11070063820084 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0800 26 พ.ค. 2563 F00000063550152 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,068.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0799 26 พ.ค. 2563 F00000063550153 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0798 26 พ.ค. 2563 D11000063130053 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง - 96,888.50 - ผ่านการตรวจสอบ
2817 1 พ.ค. 2563 F32000063530005 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.พิมพ์ผกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1,020.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0797 26 พ.ค. 2563 F00000063550151 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2828 26 พ.ค. 2563 F34000063530005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.วันทนาพร ค่าที่พัก - 23,456.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0796 26 พ.ค. 2563 F00000063550146 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 990.82 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0795 26 พ.ค. 2563 F00000063550142 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0794 26 พ.ค. 2563 D11000063120257 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0793 26 พ.ค. 2563 D11000063120258 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0792 26 พ.ค. 2563 D11000063120259 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0791 26 พ.ค. 2563 D11000063120260 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0790 26 พ.ค. 2563 D11000063120261 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0789 26 พ.ค. 2563 D11000063120262 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0788 26 พ.ค. 2563 D11000063180017 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ - 7,811.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0787 26 พ.ค. 2563 D11000063120254 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าซ่อมระบบสายส่งสัญญาณภาพ - 47,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0786 26 พ.ค. 2563 F00000063550147 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ