ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0237 2 พ.ย. 2563 F61000064530006 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร คชจ.เดินทางไปราชการ - 2,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0236 2 พ.ย. 2563 F61000064530005 ศูนย์-ชัยนาท นายประเสริฐ คชจ.เดินทางไปราชการ - 115.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0235 2 พ.ย. 2563 F61000064550004 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 670.11 - ผ่านการตรวจสอบ
0233 2 พ.ย. 2563 F61000064520003 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0232 2 พ.ย. 2563 F61000064520002 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารกลางวัน - - 14,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0231 2 พ.ย. 2563 F11040064820039 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 31,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0230 2 พ.ย. 2563 F11040064820040 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0229 2 พ.ย. 2563 F11040064820041 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0228 2 พ.ย. 2563 D51000064110002 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 1,191.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0227 2 พ.ย. 2563 D13000064120003 สำนักวิทยบริการ นายจิราวุฒิ ค่าจ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งตู้บรการฯ - 18,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0226 2 พ.ย. 2563 D13000064120002 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 13,503.40 - ผ่านการตรวจสอบ
0225 30 ต.ค. 2563 F16000064570011 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย นายไพโรจน์ - - 29,939.00 ผ่านการตรวจสอบ
0224 30 ต.ค. 2563 F16000064570009 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง คืนเงินยืมค่าลงทะเบียนอบรม - - 29,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0223 30 ต.ค. 2563 F32000064550004 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0222 30 ต.ค. 2563 F32000064520005 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าอาหารว่าง - 660.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0221 30 ต.ค. 2563 F73000064520001 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 9,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0220 30 ต.ค. 2563 F73000064520002 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0219 30 ต.ค. 2563 F34000064520004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางวาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0046 30 ต.ค. 2563 F0000064550015 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 58,963.58 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0045 30 ต.ค. 2563 F0000064550016 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0044 30 ต.ค. 2563 F0000064550017 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 961.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0043 30 ต.ค. 2563 F0000064550018 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0042 30 ต.ค. 2563 F0000064550019 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 353.10 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0041 30 ต.ค. 2563 D11000064170001 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์ 2,096,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0040 30 ต.ค. 2563 D11000064120011 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 749.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0039 30 ต.ค. 2563 D11000064110013 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน - 4,531.45 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0038 30 ต.ค. 2563 D11000064120012 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 848.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0037 30 ต.ค. 2563 D11000064110006 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0218 30 ต.ค. 2563 F73000064560001 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าตอบแทนการสอน - 108,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0217 30 ต.ค. 2563 F160000645700006 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 46,000.00 ผ่านการตรวจสอบ