ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3111 1 มิ.ย. 2563 F51000063520082 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าเบี้ยประชุม - 11,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3110 1 มิ.ย. 2563 F51000063520083 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าอาหารว่าง - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3109 1 มิ.ย. 2563 F51000063840002 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3108 1 มิ.ย. 2563 F11040063820292 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 9,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3107 1 มิ.ย. 2563 F11040063820298 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 7,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3106 1 มิ.ย. 2563 F11040063520134 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3105 1 มิ.ย. 2563 F11040063820297 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 35,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3104 1 มิ.ย. 2563 F11040063520133 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 5,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3103 1 มิ.ย. 2563 F61000063570010 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างชั่วคราวลูกจ้าง - 22,671.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3102 1 มิ.ย. 2563 F61000063550017 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 583.15 - ผ่านการตรวจสอบ
3101 1 มิ.ย. 2563 F61000063520011 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3100 29 พ.ค. 2563 D33000063110141 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวัสดุกิจกรรมกีฬา 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3099 29 พ.ค. 2563 F33000063520025 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3098 29 พ.ค. 2563 F33000063520026 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศน์ - 307,800.00 - แก้ไข
3097 29 พ.ค. 2563 F61000063560038 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3096 29 พ.ค. 2563 F61000063560037 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 34,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3095 29 พ.ค. 2563 F61000063560036 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3094 29 พ.ค. 2563 F61000063560035 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3093 29 พ.ค. 2563 F61000063560034 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 64,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3092 29 พ.ค. 2563 F61000063520010 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3091 29 พ.ค. 2563 F61000063550016 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 32,839.85 - ผ่านการตรวจสอบ
3090 29 พ.ค. 2563 F71010063520024 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าอาหารเช้า - 43,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3089 29 พ.ค. 2563 F71010063550021 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - 67,131.08 - ผ่านการตรวจสอบ
3088 29 พ.ค. 2563 F15000063820016 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3087 29 พ.ค. 2563 F15000063820015 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 43,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3086 29 พ.ค. 2563 F15000063820014 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3085 29 พ.ค. 2563 F15000063820013 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 47,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0801 29 พ.ค. 2563 D11000063170009 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการ 908,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3084 29 พ.ค. 2563 F11030463830003 งานวิเทศสัมพันธ์ นายทรงศักดิ์ ค่ารถ - 16,695.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3083 28 พ.ค. 2563 F31000063550005 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 257.99 - - ผ่านการตรวจสอบ