ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0255 3 พ.ย. 2563 F11040064820043 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0254 3 พ.ย. 2563 F11050064570006 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริม - - 71,230.00 ผ่านการตรวจสอบ
0253 3 พ.ย. 2563 F11050064570008 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 24,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0252 3 พ.ย. 2563 F11050064570011 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษารายปี - - 170.00 ผ่านการตรวจสอบ
0251 3 พ.ย. 2563 F11050064570012 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0250 3 พ.ย. 2563 F34000064550002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0249 3 พ.ย. 2563 D51000064110003 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 21,293.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0248 3 พ.ย. 2563 D61000064110002 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0247 3 พ.ย. 2563 D61000064110003 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 510.30 - ผ่านการตรวจสอบ
0246 3 พ.ย. 2563 D61000064180003 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างปะยางรถยนต์ - 350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0245 3 พ.ย. 2563 D61000064180002 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าซ่อมบำรุงเช็คระยะรถยนต์ - 3,839.70 - ผ่านการตรวจสอบ
0244 3 พ.ย. 2563 F16000064570005 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 840.00 ผ่านการตรวจสอบ
0243 3 พ.ย. 2563 F11050064570007 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริม - - 600.00 ผ่านการตรวจสอบ
0242 3 พ.ย. 2563 F31000064520006 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 690.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0241 3 พ.ย. 2563 F31000064520005 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 270.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0240 3 พ.ย. 2563 F31000064520004 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0239 3 พ.ย. 2563 F31000064520001 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 910.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0057 3 พ.ย. 2563 D11000064110009 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิ - 450,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0056 3 พ.ย. 2563 D11000064110011 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ - 338,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0055 3 พ.ย. 2563 D11000064110007 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก - 350,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0054 3 พ.ย. 2563 D11000064110008 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 272,790.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0053 3 พ.ย. 2563 D11000064110019 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,745.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0052 3 พ.ย. 2563 D11000064110015 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,980.85 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0051 3 พ.ย. 2563 D11000064110014 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,669.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0050 3 พ.ย. 2563 D11000064110016 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,699.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0049 3 พ.ย. 2563 D11000064110017 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0048 3 พ.ย. 2563 D11000064110018 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,996.90 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0047 3 พ.ย. 2563 D11000064120013 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ทิชากร ค่าถ่ายเอกสาร - 15,616.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0234 2 พ.ย. 2563 F61000064540003 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา เดือน ต.ค.63 - 19,230.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0238 2 พ.ย. 2563 f61000064530007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร คชจ.เดินทางไปราชการ - 2,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ