ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0815 5 มิ.ย. 2563 F11020063520152 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้านกองนโยบายและแผน 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0814 5 มิ.ย. 2563 F11020063520151 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0813 5 มิ.ย. 2563 D11000063110193 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าซื้อเวชภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ - 34,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0812 5 มิ.ย. 2563 D11000063120265 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซักเครื่องนอนห้องพยาบาล - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง 0811 5 มิ.ย. 2563 D11000063120267 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซักเครื่องนอนห้องพยาบาล - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0810 5 มิ.ย. 2563 D11000063120266 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุ - 295.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0809 5 มิ.ย. 2563 F11020063520150 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0808 5 มิ.ย. 2563 F11010063520149 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน - 7,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0807 5 มิ.ย. 2563 F11020063520148 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0806 5 มิ.ย. 2563 F0806 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 1,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0805 5 มิ.ย. 2563 F11020063820015 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเบี้ยประชุม - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง803 5 มิ.ย. 2563 F0000063550153 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3128 5 มิ.ย. 2563 D33000063120040 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดอบรมทดสอบภาษาอังกฤษ 61,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3127 5 มิ.ย. 2563 D33000063110139 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึก - 24,500.00 - แก้ไข
3126 5 มิ.ย. 2563 F11010163820014 กองคลัง น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3125 5 มิ.ย. 2563 F11010163820015 กองกลาง น.ส.ศิริรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3124 1 มิ.ย. 2563 F14000063550011 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3123 1 มิ.ย. 2563 D32000063110147 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,985.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3122 1 มิ.ย. 2563 D32000063110146 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3121 1 มิ.ย. 2563 F32000063530011 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธีรโชติ ค่าน้ำมันและทางด่วน - 1,180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3120 1 มิ.ย. 2563 F32000063530010 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธีรโชติ ค่าเดินทางไปราชหาร - 1,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3119 1 มิ.ย. 2563 F32000063530008 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธีรโชติ ค่าเดินทางไปราชการ - 1,810.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3118 1 มิ.ย. 2563 F32000063530007 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธีรโชติ ค่าเดินทางไปราชการ - 2,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3117 1 มิ.ย. 2563 F32000063530009 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธีรโชติ ค่าเดินทางไปราชการ - 1,410.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3116 1 มิ.ย. 2563 F32000063530006 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธีรโชติ ค่าเดินทางไปราชการ - 3,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3115 1 มิ.ย. 2563 D32000063120071 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำใบประกาศนียบัตร 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3114 1 มิ.ย. 2563 F32000063550013 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3113 1 มิ.ย. 2563 F11020563820001 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธ์ ค่าธรรมเนียมคำขอ - 12,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3030 1 มิ.ย. 2563 F11070063820084 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0802 1 มิ.ย. 2563 D11000063110192 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 2,559,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ