ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0347 6 พ.ย. 2563 F51000064520003 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 6,786.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0346 6 พ.ย. 2563 F51000064520009 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าลงลงทะเบียน - 294,784.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0345 6 พ.ย. 2563 F51000064520013 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 6,744.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0344 6 พ.ย. 2563 F51000064520010 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนตามวุฒิ - 100,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0343 6 พ.ย. 2563 F51000064520011 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 42,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0342 6 พ.ย. 2563 F51000064520012 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0341 6 พ.ย. 2563 D31000064110012 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์รัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 64,050.20 - ผ่านการตรวจสอบ
0340 6 พ.ย. 2563 F71010064550009 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 612.49 - ผ่านการตรวจสอบ
0339 6 พ.ย. 2563 F71010064550008 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - 6,732.40 - ผ่านการตรวจสอบ
0338 6 พ.ย. 2563 F71010064550007 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - 4,290.36 - ผ่านการตรวจสอบ
0337 6 พ.ย. 2563 F71010064550006 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - 4,034.20 - ผ่านการตรวจสอบ
0336 6 พ.ย. 2563 F71010064550005 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - 1,348.42 - ผ่านการตรวจสอบ
0335 6 พ.ย. 2563 D16000064180001 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ 2,568.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0334 6 พ.ย. 2563 D51000064110006 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซืื้อวัสดุ 5,130.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0333 6 พ.ย. 2563 D34000064110001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0085 6 พ.ย. 2563 D11000064120019 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเวที 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0084 6 พ.ย. 2563 D11000064130001 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่าแสงสี เสียง - - 4,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0083 6 พ.ย. 2563 D11000064120018 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างทำโล่รางวัล - - 11,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0082 6 พ.ย. 2563 D11000064130002 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องดนตรี - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0081 6 พ.ย. 2563 D11000064120017 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำโล่รางวัล - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0080 6 พ.ย. 2563 D11000064120016 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำสายสะพาย - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0079 6 พ.ย. 2563 D11000064110010 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้า - 225,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0078 6 พ.ย. 2563 D11020064130001 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่าย - 211,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0077 6 พ.ย. 2563 F0000064550021 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 977.98 - ผ่านการตรวจสอบ
0332 6 พ.ย. 2563 F71030064560001 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าตอบแทนการสอน - 14,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0331 6 พ.ย. 2563 F71030064550002 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าน้ำปะปา - 953.71 - ผ่านการตรวจสอบ
0330 6 พ.ย. 2563 F71030064540001 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าล่วงเวลา - 2,820.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0329 5 พ.ย. 2563 D13000064120004 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ - 15,301.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0076 5 พ.ย. 2563 F00000064550022 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0075 5 พ.ย. 2563 F00000064550020 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ