ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3243 15 มิ.ย. 2563 D33000063170001 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - 125,999.80 - แก้ไข
3242 15 มิ.ย. 2563 F11070063820090 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3241 15 มิ.ย. 2563 F40010063820001 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าให้บริการการใช้งาน - 10,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3240 15 มิ.ย. 2563 F40000063820010 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนวิทยากร - 24,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3239 15 มิ.ย. 2563 F40000063820011 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนวิทยากร - 18,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3238 15 มิ.ย. 2563 F40000063820012 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0820 15 มิ.ย. 2563 D11000063110203 คณะวิทยาการจัดการ นายวรศักดิ์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 5,029,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3237 15 มิ.ย. 2563 F11040063820308 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3236 15 มิ.ย. 2563 F11040063820307 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3235 15 มิ.ย. 2563 F11040063820304 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3234 15 มิ.ย. 2563 F11040063820303 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3233 15 มิ.ย. 2563 F11040063820302 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 12,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3232 15 มิ.ย. 2563 F11040063820301 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3231 15 มิ.ย. 2563 F11070063820087 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3230 10 มิ.ย. 2563 F74000063570018 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3229 10 มิ.ย. 2563 F74000063570017 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
3228 10 มิ.ย. 2563 F74000063510009 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างชั่วคราว - - 59,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
3227 10 มิ.ย. 2563 D16000063180001 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 34,561.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3226 10 มิ.ย. 2563 F16000063870037 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 16,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
3225 10 มิ.ย. 2563 F16000063870038 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง - - 2,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
3224 10 มิ.ย. 2563 F16000063570094 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 45,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3223 10 มิ.ย. 2563 F16000063570095 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - - 77,119.00 ผ่านการตรวจสอบ
3222 10 มิ.ย. 2563 F16000063570097 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3221 10 มิ.ย. 2563 F16000063570099 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3220 10 มิ.ย. 2563 F16000063570100 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3219 10 มิ.ย. 2563 F16000063570101 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3218 10 มิ.ย. 2563 F16000063570102 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3217 10 มิ.ย. 2563 F16000063570103 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3216 10 มิ.ย. 2563 F16000063570098 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3215 10 มิ.ย. 2563 F16000063570096 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ