ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3214 10 มิ.ย. 2563 D33000063110143 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซ์้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว - 92,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3213 10 มิ.ย. 2563 D33000063120041 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างจัดทำพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ - 1,440.03 - ผ่านการตรวจสอบ
3212 10 มิ.ย. 2563 D33000063110137 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,144.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3211 10 มิ.ย. 2563 D33000063110107 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 21,312.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3210 10 มิ.ย. 2563 D33000063110144 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3209 10 มิ.ย. 2563 F51000063520090 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าตอบแทน - 100,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3208 10 มิ.ย. 2563 F51000063520089 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ เงินประจำตำแหน่ง - 42,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3207 10 มิ.ย. 2563 F51000063520087 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าเบี้ยประชุม - 9,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3206 10 มิ.ย. 2563 F51000063520088 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3205 10 มิ.ย. 2563 F51000063550004 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าโทรศัพท์ - 413.72 - ผ่านการตรวจสอบ
3204 10 มิ.ย. 2563 F51000063520063 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,560.00 - รอการตรวจสอบ
3203 10 มิ.ย. 2563 D32000063110110 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3202 10 มิ.ย. 2563 D32000063110093 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,489.89 - ผ่านการตรวจสอบ
3201 10 มิ.ย. 2563 D32000063110111 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,448.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3200 10 มิ.ย. 2563 D32000063110100 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,360.00 - แก้ไข
3199 10 มิ.ย. 2563 D32000063110106 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,275.10 - ผ่านการตรวจสอบ
3198 10 มิ.ย. 2563 D32000063110116 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,174.63 - ผ่านการตรวจสอบ
3197 10 มิ.ย. 2563 D32000063110108 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,719.60 - ผ่านการตรวจสอบ
3196 10 มิ.ย. 2563 D32000063110102 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 19,157.28 - ผ่านการตรวจสอบ
3195 10 มิ.ย. 2563 D32000063110113 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,199.01 - ผ่านการตรวจสอบ
3194 10 มิ.ย. 2563 D32000063110117 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,895.30 - ผ่านการตรวจสอบ
3193 10 มิ.ย. 2563 F71010063550022 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำประปา - 6,220.08 - ผ่านการตรวจสอบ
3192 10 มิ.ย. 2563 F71010063520026 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3191 10 มิ.ย. 2563 F71010063510011 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าจ้างชั่วคราว - 135,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3190 10 มิ.ย. 2563 F71010063520025 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าประกันสังคม - 5,982.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3189 10 มิ.ย. 2563 F73000063520018 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 10,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3188 10 มิ.ย. 2563 D13000063120017 สำนักวิทยบริการ น.ส.มนสา ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,980.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3187 10 มิ.ย. 2563 D13000063120016 สำนักวิทยบริการ น.ส.มนสา ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,680.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3186 10 มิ.ย. 2563 D32000063130017 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 10,810.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3185 10 มิ.ย. 2563 D32000063120069 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ