ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0074 5 พ.ย. 2563 D11000064110020 กองกลาง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ 195,959.80 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0073 5 พ.ย. 2563 D11000064110021 กองกลาง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซ์้อแจกันดอกไม้ 72,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0072 5 พ.ย. 2563 D11000064120004 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 9,455.20 - ผ่านการตรวจสอบ
0328 5 พ.ย. 2563 F11050064520005 กองพัฒนานักศึกษา นายธนาเสฏฐ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 9,240.00 ผ่านการตรวจสอบ
0327 5 พ.ย. 2563 F11050064570016 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 56,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0326 5 พ.ย. 2563 F11050064820012 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 14,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0325 5 พ.ย. 2563 F31000064520007 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุภาพรรณ ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรอง - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0324 5 พ.ย. 2563 F31000064520009 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0323 5 พ.ย. 2563 F11040064820046 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 9,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0322 5 พ.ย. 2563 F11050064820007 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ปราณี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 1,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
0321 5 พ.ย. 2563 F11040064820047 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0320 5 พ.ย. 2563 F16000064570014 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 76,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0319 5 พ.ย. 2563 F16000064570013 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 57,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0318 5 พ.ย. 2563 F16000064570012 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 17,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0317 5 พ.ย. 2563 F40000064520003 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0316 5 พ.ย. 2563 D40000064120001 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจ้างทำความสะอาด - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0315 5 พ.ย. 2563 F40000064520004 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0314 4 พ.ย. 2563 D34000064110005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุรับสัณญาน 3,852.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0313 4 พ.ย. 2563 D34000064120001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 12,880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0312 4 พ.ย. 2563 F11050064520003 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.อัญชัญ ค่าตอบแทนแพทย์ - 14,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0311 4 พ.ย. 2563 F11050064820006 กองพัฒนานักศึกษา นายธนาเสฏฐ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0310 4 พ.ย. 2563 D32000064120017 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 644.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0309 4 พ.ย. 2563 D32000064120015 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0308 4 พ.ย. 2563 D32000064120016 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 4,764.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0307 4 พ.ย. 2563 D32000064120018 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,098.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0306 4 พ.ย. 2563 F11050064570015 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0305 4 พ.ย. 2563 F11050064570014 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0303 4 พ.ย. 2563 F11050064570010 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 42,630.00 ผ่านการตรวจสอบ
0302 4 พ.ย. 2563 F71010064550001 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.อาภาภรณ์ ค่าไฟฟ้า - 64,415.17 - ผ่านการตรวจสอบ
0304 4 พ.ย. 2563 F71010064550004 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 590.60 - ผ่านการตรวจสอบ