ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3262 17 มิ.ย. 2563 F11040063820311 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3261 17 มิ.ย. 2563 F11040063820309 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 14,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3260 17 มิ.ย. 2563 F11040063820310 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าพาหนะ - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3259 17 มิ.ย. 2563 F11040063820312 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3258 17 มิ.ย. 2563 F110400638203147 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3256 15 มิ.ย. 2563 D51000063110023 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อหนังสือ 27,062.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0823 15 มิ.ย. 2563 D11000063110211 งานยานพาหนะ น.ส.พัชรี ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 2,939.07 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0831 15 มิ.ย. 2563 F00000063550159 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ - 7,075.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0830 15 มิ.ย. 2563 F00000063550158 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา - 935.76 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0829 15 มิ.ย. 2563 F00000063550155 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0828 15 มิ.ย. 2563 F00000063550154 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 813.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0827 15 มิ.ย. 2563 F00000063550156 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0826 15 มิ.ย. 2563 F00000063550157 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0825 15 มิ.ย. 2563 F00000063550162 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 426.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0824 15 มิ.ย. 2563 F00000063550161 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,923.86 - ผ่านการตรวจสอบ
3255 15 มิ.ย. 2563 D34000063110039 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 32,110.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3254 15 มิ.ย. 2563 F51000063820021 ว.แพทย์ทางเลือก นายฤทธิ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3253 15 มิ.ย. 2563 F51000063520080 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3252 15 มิ.ย. 2563 D33000063110140 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ - - 26,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
3251 15 มิ.ย. 2563 D33000063110133 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 55,999.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2850 15 มิ.ย. 2563 F33000063820019 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0822 15 มิ.ย. 2563 F11020063520154 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0821 15 มิ.ย. 2563 F11020063520153 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3250 15 มิ.ย. 2563 F11070063820089 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3249 15 มิ.ย. 2563 F34000063520046 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แพรตะวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8,640.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3248 15 มิ.ย. 2563 F34000063520045 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แพรตะวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,210.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3247 15 มิ.ย. 2563 F31000063820066 คณะวิทยาศาสตร์ นายชัยศิริ ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3246 15 มิ.ย. 2563 F31000063820065 คณะวิทยาศาสตร์ นายชัยศิริ ค่าอาหารและอาหารว่าง 26,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3245 15 มิ.ย. 2563 D13000063110036 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ - 163,442.50 - ผ่านการตรวจสอบ
3244 15 มิ.ย. 2563 D13000063110037 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ