ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0369 9 พ.ย. 2563 F61000064560013 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0368 9 พ.ย. 2563 F61000064560012 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าตอบแทนการสอน - 56,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0367 9 พ.ย. 2563 F61000064530009 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0366 9 พ.ย. 2563 F61000064530008 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0365 9 พ.ย. 2563 F61000064550005 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 43,417.39 - ผ่านการตรวจสอบ
0364 9 พ.ย. 2563 D33000064120005 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 18,816.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0363 9 พ.ย. 2563 D33000064120003 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 23,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0089 9 พ.ย. 2563 F0000064550023 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา 194,283.38 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0088 9 พ.ย. 2563 F0000064550024 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา 2,071.06 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0093 9 พ.ย. 2563 D11000064120023 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมระบบปะปา 208,650.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0092 9 พ.ย. 2563 D11000064110042 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 161,746.55 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0091 9 พ.ย. 2563 D11000064110039 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร เครื่องตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ - 331,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0090 9 พ.ย. 2563 D11000064110038 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อกรอบรูป 177,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0087 9 พ.ย. 2563 D11000064170005 กองคลัง น.ส.พัชรีี ค่าจ้างปรับปรุง 9,578,560.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0086 9 พ.ย. 2563 D11000064110040 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อสื่อโยคะ 255,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0362 8 พ.ย. 2563 D31000064120001 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ - 131,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0361 8 พ.ย. 2563 F33000064870006 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 135,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0360 8 พ.ย. 2563 F33000064870004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าที่พัก - - 6,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
0359 8 พ.ย. 2563 F33000064870005 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง - - 79,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
0358 8 พ.ย. 2563 D33000064120004 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 10,960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0357 8 พ.ย. 2563 F11040064520002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 49,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0356 6 พ.ย. 2563 F11040064820049 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0355 6 พ.ย. 2563 F11040064820048 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 5,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0354 6 พ.ย. 2563 F35000064520002 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.ดร.พรเทพ ชมชื่น ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรอง - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0353 6 พ.ย. 2563 D13000064120005 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์มีเดีย 3,745.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0352 6 พ.ย. 2563 D13000064180001 สำนักงานอธิการบดี น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตร - 3,210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0351 6 พ.ย. 2563 D51000064110005 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 361,446.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0350 6 พ.ย. 2563 F51000064560002 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนการสอน - 82,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0349 6 พ.ย. 2563 F51000064520002 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์ - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0348 6 พ.ย. 2563 F51000064520001 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ