ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0850 19 มิ.ย. 2563 D11000063150020 สำนักวิทยบริการ นายเชาวน์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 319,770.00 - แก้ไข
ส่ง0849 19 มิ.ย. 2563 D11000063150017 สำนักวิทยบริการ นายเชาวน์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 319,770.00 - แก้ไข
ส่ง0848 19 มิ.ย. 2563 D11000063110205 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 11,224.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0847 19 มิ.ย. 2563 D11000063110159 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 64,989.66 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0846 19 มิ.ย. 2563 D11000063120275 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0845 19 มิ.ย. 2563 D11000063120274 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลระบบกั้นปิด-เปิด - 37,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0844 19 มิ.ย. 2563 D11000063120278 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0843 19 มิ.ย. 2563 D11000063120277 งานสารบรรณ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 4,815.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0837 19 มิ.ย. 2563 D11000063120272 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 3,466.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0836 19 มิ.ย. 2563 D11000063120255 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างบริการหมึกพิมพ์ - 10,942.36 - ผ่านการตรวจสอบ
3280 19 มิ.ย. 2563 F16000063570105 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 18,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
3279 19 มิ.ย. 2563 F16000063570106 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3278 19 มิ.ย. 2563 F16000063870039 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - - 34,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
3277 19 มิ.ย. 2563 F16000063870040 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,150.00 ผ่านการตรวจสอบ
3276 19 มิ.ย. 2563 F16000063870041 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 3,525.00 ผ่านการตรวจสอบ
3275 19 มิ.ย. 2563 F16000063870042 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 1,170.00 ผ่านการตรวจสอบ
3274 19 มิ.ย. 2563 F16000063570109 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.ธัชชดา - 72,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3273 19 มิ.ย. 2563 F16000063570108 ศูนย์ภาษา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.จุฑารัตน์ - 67,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3272 19 มิ.ย. 2563 F16000063570107 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ผศ.สุเมธี - 79,480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3271 19 มิ.ย. 2563 F16000063570110 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ผศ.ดร.จันทรัตน์ - 81,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3270 19 มิ.ย. 2563 F16000063570111 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย นายสุวิจักขณ์ - 84,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3269 19 มิ.ย. 2563 F16000063570112 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.จุฬาลักษณ์ - 76,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3268 19 มิ.ย. 2563 F16000063570113 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.ชลธิชา - 72,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3267 19 มิ.ย. 2563 D16000063130003 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 6,460.93 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0841 18 มิ.ย. 2563 D11000063120268 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0853 18 มิ.ย. 2563 D11000063120253 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0839 18 มิ.ย. 2563 D11000063130058 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0840 18 มิ.ย. 2563 D11000063120269 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
3264 17 มิ.ย. 2563 F15000063550006 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าโทรศัพท์ - 303.88 - ผ่านการตรวจสอบ
3263 17 มิ.ย. 2563 F11040063820313 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ