ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0398 10 พ.ย. 2563 F11050064820008 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ปราณี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 2,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
0397 10 พ.ย. 2563 F11050064820011 กองพัฒนานักศึกษา น.สงปราณี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 1,260.00 ผ่านการตรวจสอบ
0396 10 พ.ย. 2563 F11050064820010 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ปราณี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 3,150.00 ผ่านการตรวจสอบ
0395 10 พ.ย. 2563 F11050064820013 กองพัฒนานักศึกษา นายเอกชัย ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 15,325.00 ผ่านการตรวจสอบ
0394 10 พ.ย. 2563 F11050064820014 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าเงินรางวัล - - 7,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0393 10 พ.ย. 2563 F11010164830001 งานสารบรรณ ดร.เอนก ค่าเดินทางไปราชการ - 3,575.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0392 10 พ.ย. 2563 F51000064820002 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0391 10 พ.ย. 2563 F51000064820001 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าเบี้ยประชุม - 12,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0390 10 พ.ย. 2563 F15000064550002 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าโทรศัพท์ - 129.47 - ผ่านการตรวจสอบ
0389 10 พ.ย. 2563 F12000064870003 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ณัชนุตย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0388 10 พ.ย. 2563 F73000064520003 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - 36,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0387 10 พ.ย. 2563 F35000064520003 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0386 10 พ.ย. 2563 F35000064520004 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ศิริญญา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0385 10 พ.ย. 2563 D31000064110023 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 494,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0384 10 พ.ย. 2563 F11040064520003 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0383 9 พ.ย. 2563 F16000064870003 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 4,425.00 ผ่านการตรวจสอบ
0382 9 พ.ย. 2563 F16000064870004 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 330.00 ผ่านการตรวจสอบ
0381 9 พ.ย. 2563 F16000064870005 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 16,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
0380 9 พ.ย. 2563 F16000064570015 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0379 9 พ.ย. 2563 F16000064870006 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 330.00 ผ่านการตรวจสอบ
0378 9 พ.ย. 2563 F16000064570016 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0377 9 พ.ย. 2563 F16000064570017 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0376 9 พ.ย. 2563 F16000064570018 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0375 9 พ.ย. 2563 F16000064570010 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วิมพ์วิภา ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 4,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0374 9 พ.ย. 2563 F11010364820002 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.อ้อมฤทัย ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0373 9 พ.ย. 2563 F11010364820001 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.อ้อมฤทัย ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0094 9 พ.ย. 2563 D11000064110037 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 24,497.65 - ผ่านการตรวจสอบ
0372 9 พ.ย. 2563 F61000064560016 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0371 9 พ.ย. 2563 F61000064560015 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 18,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0370 9 พ.ย. 2563 F61000064560014 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 27,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ