ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0421 10 พ.ย. 2563 F11070064820022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 26,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0420 10 พ.ย. 2563 F11070064820021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 2,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0419 10 พ.ย. 2563 F11070064820020 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0418 10 พ.ย. 2563 F11070064820019 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0417 10 พ.ย. 2563 F11070064820018 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าพาหนะ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0416 10 พ.ย. 2563 F11070064820017 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,070.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0415 10 พ.ย. 2563 F11070064820015 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0414 10 พ.ย. 2563 F11070064820014 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 22,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0413 10 พ.ย. 2563 F11070064820013 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0412 10 พ.ย. 2563 F11070064820012 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 122,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0411 10 พ.ย. 2563 F11070064820016 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 116,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0410 10 พ.ย. 2563 F11070064820011 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0409 10 พ.ย. 2563 F11070064820010 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0408 10 พ.ย. 2563 F11070064820009 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,990.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0407 10 พ.ย. 2563 F11070064820008 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 8,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0406 10 พ.ย. 2563 F33080064520002 โรงเรียนสาธิต ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 354,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0405 10 พ.ย. 2563 F33080064560001 โรงเรียนสาธิต ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 18,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0101 10 พ.ย. 2563 D11000064110041 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 299,878.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0100 10 พ.ย. 2563 D11000064120021 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเข้าใช้บริการสมรรถนะภาษาอังกฤษ 467,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0099 10 พ.ย. 2563 D11000064110034 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อกระถางไม้ประดับ - 19,940.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0098 10 พ.ย. 2563 D11000064110035 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน - 11,149.40 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0097 10 พ.ย. 2563 D11000064110036 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน - 14,115.44 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0096 10 พ.ย. 2563 D11000064110045 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป - 23,130.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0095 10 พ.ย. 2563 D11000064120026 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งเวที 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0404 10 พ.ย. 2563 D35000064180001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 14,338.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0403 10 พ.ย. 2563 F31000064520010 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ศศิพิมพ์ ค่าอาหารว่างในการประชุม 750.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0402 10 พ.ย. 2563 F31000064520008 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัตราพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0401 10 พ.ย. 2563 D31000064110005 คณะวิทยาศาสตร์ นายวรเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 40,567.98 - ผ่านการตรวจสอบ
0400 10 พ.ย. 2563 D31000064110004 คณะวิทยาศาสตร์ นายวรเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 36,320.08 - ผ่านการตรวจสอบ
0399 10 พ.ย. 2563 D31000064110002 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.รัฐพล ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 20,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ