ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3306 19 มิ.ย. 2563 F11040063820315 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3305 19 มิ.ย. 2563 F11040063820325 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,170.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3304 19 มิ.ย. 2563 F32000063870008 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อาจารีย์ ค่าอาหารว่าง 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0838 19 มิ.ย. 2563 D11000063110200 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดวื้อวัสดุสำนักงาน - 42,923.05 - ผ่านการตรวจสอบ
3303 19 มิ.ย. 2563 F32000063870007 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อาจารีย์ ค่าตอบแทนวิทยากร 11,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3302 19 มิ.ย. 2563 D32000063110105 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสัดุ - 3,139.38 - ผ่านการตรวจสอบ
3301 19 มิ.ย. 2563 D32000063110104 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,830.60 - ผ่านการตรวจสอบ
3300 19 มิ.ย. 2563 D32000063110138 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3299 19 มิ.ย. 2563 D32000063110103 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,427.32 - ผ่านการตรวจสอบ
3298 19 มิ.ย. 2563 D32000063110114 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 17,424.95 - ผ่านการตรวจสอบ
3297 19 มิ.ย. 2563 D32000063110107 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,110.04 - ผ่านการตรวจสอบ
3296 19 มิ.ย. 2563 D32000063110112 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 900.00 - รอการตรวจสอบ
3295 19 มิ.ย. 2563 D32000063110136 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 190.46 - ผ่านการตรวจสอบ
3294 19 มิ.ย. 2563 D32000063110149 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 21,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3294 19 มิ.ย. 2563 D32000063110150 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3292 19 มิ.ย. 2563 D32000063110152 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 28,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3291 19 มิ.ย. 2563 D13000063110035 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,984.06 - - ผ่านการตรวจสอบ
3290 19 มิ.ย. 2563 D13000063110031 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือ 17,171.25 - - ผ่านการตรวจสอบ
3289 19 มิ.ย. 2563 D13000063110038 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 5,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3288 19 มิ.ย. 2563 D13000063110033 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวารสาร - 1,965.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0857 19 มิ.ย. 2563 D11000063120281 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างเลี่ยนกระเบื้อง - 420,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0856 19 มิ.ย. 2563 D11000063120282 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ - 386,270.00 - แก้ไข
3287 19 มิ.ย. 2563 F11070063820088 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 2,160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3286 19 มิ.ย. 2563 F51000063820022 ว.แพทย์ทางเลือก นายวรวิทย์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3285 19 มิ.ย. 2563 F16000063870043 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3284 19 มิ.ย. 2563 D61000063110039 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 2,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3282 19 มิ.ย. 2563 D61000063110038 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3281 19 มิ.ย. 2563 D61000063180012 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 800.00 - แก้ไข
ส่ง0852 19 มิ.ย. 2563 D11000063150021 สำนักวิทยบริการ นายเชาวน์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 372,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0851 19 มิ.ย. 2563 D11000063150023 สำนักวิทยบริการ นายเชาวน์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 319,770.00 - แก้ไข