ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3184 10 มิ.ย. 2563 D32000063120070 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3183 10 มิ.ย. 2563 F11040063520136 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3182 10 มิ.ย. 2563 F11040063520135 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3181 10 มิ.ย. 2563 F35000063830005 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.กัลยกร ค่าเบี้ยเลี้ยง 7,570.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3180 10 มิ.ย. 2563 D34000063110065 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3179 10 มิ.ย. 2563 D34000063110042 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 186,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3178 10 มิ.ย. 2563 D34000063110051 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,782.05 - ผ่านการตรวจสอบ
3177 10 มิ.ย. 2563 D34000063110056 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,151.09 - ผ่านการตรวจสอบ
3176 10 มิ.ย. 2563 D34000063110053 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3175 10 มิ.ย. 2563 D34000063110063 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,144.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3174 10 มิ.ย. 2563 D34000063110057 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 11,328.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3173 10 มิ.ย. 2563 D34000063110060 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,944.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3172 10 มิ.ย. 2563 D34000063110062 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3171 10 มิ.ย. 2563 D34000063110048 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 170,112.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3170 10 มิ.ย. 2563 D34000063110050 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 47,424.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3169 10 มิ.ย. 2563 D34000063110047 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 34,368.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3168 10 มิ.ย. 2563 D34000063110041 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,080.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3167 10 มิ.ย. 2563 D34000063110045 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3166 10 มิ.ย. 2563 D34000063110049 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3165 10 มิ.ย. 2563 D34000063110046 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,912.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3164 10 มิ.ย. 2563 D34000063110044 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,752.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3163 10 มิ.ย. 2563 D34000063110061 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,056.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3162 10 มิ.ย. 2563 D34000063110058 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,608.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3161 10 มิ.ย. 2563 D34000063110052 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,144.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3160 10 มิ.ย. 2563 D34000063110064 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 24,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3159 10 มิ.ย. 2563 D34000063110054 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3158 10 มิ.ย. 2563 D34000063110055 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3157 10 มิ.ย. 2563 D34000063110059 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3156 10 มิ.ย. 2563 D34000063110043 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,648.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3155 10 มิ.ย. 2563 D34000063120023 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ