ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0301 4 พ.ย. 2563 F71010064550003 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 626.93 - ผ่านการตรวจสอบ
0300 4 พ.ย. 2563 F71010064550002 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - 67,936.74 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0071 4 พ.ย. 2563 D11000064110031 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 118,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0070 4 พ.ย. 2563 D11000064110028 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 19,251.44 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0069 4 พ.ย. 2563 D11000064110022 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ 179,999.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0299 4 พ.ย. 2563 F32000064560013 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 138,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0298 4 พ.ย. 2563 F32000064560009 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 58,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0297 4 พ.ย. 2563 F32000064560012 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 31,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0296 4 พ.ย. 2563 F32000064560011 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 4,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0295 4 พ.ย. 2563 F32000064560010 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0294 4 พ.ย. 2563 F34000064560014 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 44,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0293 4 พ.ย. 2563 F34000064560012 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 95,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0292 4 พ.ย. 2563 F34000064560011 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 202,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0291 4 พ.ย. 2563 F34000064560013 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 17,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0290 4 พ.ย. 2563 F34000064560010 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 158,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0289 4 พ.ย. 2563 D31000064110003 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าซื้อวัสดุฝึก - 35,935.95 - ผ่านการตรวจสอบ
0288 4 พ.ย. 2563 D61000064130001 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - 1,070.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0068 3 พ.ย. 2563 F11020064520030 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0067 3 พ.ย. 2563 F11020064520028 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0066 3 พ.ย. 2563 F11020064520029 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0065 3 พ.ย. 2563 F11020064520031 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าต่อบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0064 3 พ.ย. 2563 F11020064820001 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเบี้ยประชุม - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0063 3 พ.ย. 2563 F11020064820002 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0287 3 พ.ย. 2563 F11040064820044 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 5,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0286 3 พ.ย. 2563 F11040064820045 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0062 3 พ.ย. 2563 D11000064110027 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อถังขยะ 409,553.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0061 3 พ.ย. 2563 D11000064110024 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 202,230.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0060 3 พ.ย. 2563 D11000064110025 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซ์้อหมึกพิมพ์ 193,090.64 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0059 3 พ.ย. 2563 D11000064110023 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ 99,007.10 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0058 3 พ.ย. 2563 D11000064110033 กองกลาง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อพรม 178,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ