ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3154 10 มิ.ย. 2563 D34000063120022 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กมลลักษณ์ ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร - 1,920.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3153 8 มิ.ย. 2563 F11010163820016 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 13,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3152 8 มิ.ย. 2563 F11010163820017 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3151 8 มิ.ย. 2563 D33000063110142 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าของที่ระลึก - 905.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3150 8 มิ.ย. 2563 D35000063120022 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างดูแลแปลงสมุนไพร 9,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3149 8 มิ.ย. 2563 F35000063550003 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าโทรศัพท์ 488.99 - - ผ่านการตรวจสอบ
3148 8 มิ.ย. 2563 F35000063520018 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ศิริญญา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3147 8 มิ.ย. 2563 D35000063120021 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างทำโบว์ชัวร์ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0819 8 มิ.ย. 2563 D11000063110202 สำนักงานอธิการบดี น.ส.พัชรี ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 2,899,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3146 8 มิ.ย. 2563 F31000063520076 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 550.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3145 8 มิ.ย. 2563 โ31000063520075 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 4,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0818 8 มิ.ย. 2563 D11000063110198 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,975.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0817 8 มิ.ย. 2563 D11000063120263 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ - 43,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0816 8 มิ.ย. 2563 D11000063120270 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 6,190.40 - ผ่านการตรวจสอบ
3144 8 มิ.ย. 2563 F32000063560022 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 2,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3143 8 มิ.ย. 2563 F34000063520048 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทัศนีย์ ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3142 8 มิ.ย. 2563 F34000063820028 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3141 8 มิ.ย. 2563 F34000063820027 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,000.00 - แก้ไข
3140 8 มิ.ย. 2563 F34000063520047 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าเบี้ยประชุม - 9,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3139 8 มิ.ย. 2563 F34000063550007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าโทรศัพท์ - 214.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3138 8 มิ.ย. 2563 F34000063830007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.ปิยพร ค่าที่พัก 127,830.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3137 8 มิ.ย. 2563 F18000063520005 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง - - 2,550.00 ผ่านการตรวจสอบ
3136 8 มิ.ย. 2563 F11030063520007 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3135 8 มิ.ย. 2563 F11030063520006 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,170.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3134 8 มิ.ย. 2563 D13000063180009 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมแซมหน่วยจัดเก็บข้อมูล - 28,248.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3133 8 มิ.ย. 2563 F11060563820005 งานยานพาหนะ นางสุกัญญา ค่าประกันภัยรถยนต์ - 22,046.67 - ผ่านการตรวจสอบ
3132 8 มิ.ย. 2563 D18000063120006 โครงการจีน น.ส.วันทนาพร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3131 8 มิ.ย. 2563 F32000063560023 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 10,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3130 8 มิ.ย. 2563 F32000063560024 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 13,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3129 8 มิ.ย. 2563 F32000063560025 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 40,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ