ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0285 3 พ.ย. 2563 F33000064560017 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 316,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0284 3 พ.ย. 2563 F11050064570009 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนผู้มีจิตรศรัทธา - - 62,370.00 ผ่านการตรวจสอบ
0283 3 พ.ย. 2563 F11050064570013 กองพัฒนานักศึกษา นายอาณัติ ค่าประกันอุบัติเหตุ - 582,676.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0282 3 พ.ย. 2563 F11050064820005 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าอาหารว่าง - - 17,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0281 3 พ.ย. 2563 F33000064560015 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 17,660.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0280 3 พ.ย. 2563 F33000064560014 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 81,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0279 3 พ.ย. 2563 F33000064560016 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0278 3 พ.ย. 2563 F33000064560013 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 244,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0277 3 พ.ย. 2563 F40000064520002 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 28,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0276 3 พ.ย. 2563 F31000064520003 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0275 3 พ.ย. 2563 F31000064520002 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0274 3 พ.ย. 2563 D31000064110020 คณะวิทยาศาสตร์ นายนราธิป ค่าจัดซื้อวัสดุ - 18,045.55 - ผ่านการตรวจสอบ
0273 3 พ.ย. 2563 D31000064110021 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,932.98 - ผ่านการตรวจสอบ
0272 3 พ.ย. 2563 D31000064110015 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,717.80 - ผ่านการตรวจสอบ
0271 3 พ.ย. 2563 D31000064110016 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 4,459.76 - ผ่านการตรวจสอบ
0270 3 พ.ย. 2563 D31000064110014 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,644.42 - ผ่านการตรวจสอบ
0269 3 พ.ย. 2563 D31000064110022 คณะวิทยาศาสตร์ นายอมร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,551.33 - ผ่านการตรวจสอบ
0268 3 พ.ย. 2563 D31000064110008 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,064.48 - ผ่านการตรวจสอบ
0267 3 พ.ย. 2563 D31000064110007 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,962.66 - ผ่านการตรวจสอบ
0266 3 พ.ย. 2563 D31000064110019 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สิริทิพ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 9,983.10 - ผ่านการตรวจสอบ
0265 3 พ.ย. 2563 D31000064110018 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สิริทิพ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,870.92 - ผ่านการตรวจสอบ
0264 3 พ.ย. 2563 F11050064820001 กองพัฒนานักศึกษา นายวรศักดิ์ ค่าอาหาร - - 11,250.00 ผ่านการตรวจสอบ
0263 3 พ.ย. 2563 F11050064520004 กองพัฒนานักศึกษา นายวรศักดิ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0262 3 พ.ย. 2563 F11050064820003 กองพัฒนานักศึกษา นายวรศักดิ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 7,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0261 3 พ.ย. 2563 F11050064820002 กองพัฒนานักศึกษา นายวรศักดิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - - 3,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
0260 3 พ.ย. 2563 F11050064820004 กองพัฒนานักศึกษา นายวรศักดิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - - 1,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
0259 3 พ.ย. 2563 D35000064120001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซ่อมแซมอาคาร - 178,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0258 3 พ.ย. 2563 F71010064520005 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าอาหารเช้า - 24,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0257 3 พ.ย. 2563 F71010064520006 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าอาหารเช้า - 35,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0256 3 พ.ย. 2563 F11040064820042 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 11,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ