ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0519 17 พ.ย. 2563 F31000064560013 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 38,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0518 17 พ.ย. 2563 F31000064560014 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 6,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0517 17 พ.ย. 2563 F31000064520012 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.วรรณิษา ค่าอาหารว่าง 990.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0516 17 พ.ย. 2563 F31000064520011 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 420.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0515 17 พ.ย. 2563 F31000064820005 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าเบี้ยประชุม - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0514 16 พ.ย. 2563 F11050064820015 กองพัฒนานักศึกษา นายชัยยุทธ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 21,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0513 16 พ.ย. 2563 F11040064870002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ 26,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0512 16 พ.ย. 2563 F11040064870001 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2,100.00 - - ยกเลิกการเบิก
0511 16 พ.ย. 2563 F11040064820061 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0510 16 พ.ย. 2563 F11040064820060 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 9,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0153 16 พ.ย. 2563 F0000064550028 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 964.07 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0152 16 พ.ย. 2563 F0000064550029 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากส่งสิ่งของไปรษณีย์ - 15,297.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0151 16 พ.ย. 2563 D11000064150002 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 959,310.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0150 16 พ.ย. 2563 D11000064130006 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0509 16 พ.ย. 2563 F61000064560017 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 18,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0508 16 พ.ย. 2563 F61000064560018 ศูนย์-ชัยนาท นายอัศนะ ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0507 16 พ.ย. 2563 F61000064560020 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0506 16 พ.ย. 2563 F61000064560019 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.วิลาสินี ค่าตอบแทนการสอน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0505 16 พ.ย. 2563 F61000064560021 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0504 16 พ.ย. 2563 F11030064520002 กองนโยบายและแผน น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0503 16 พ.ย. 2563 D33000064110008 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,996.11 - ผ่านการตรวจสอบ
0502 16 พ.ย. 2563 D33000064110011 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 20,544.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0501 16 พ.ย. 2563 D33000064110014 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,756.60 - ผ่านการตรวจสอบ
0500 16 พ.ย. 2563 D33000064110013 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุุ - 21,886.85 - ผ่านการตรวจสอบ
0499 16 พ.ย. 2563 F31000064560012 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 131,910.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0498 16 พ.ย. 2563 F31000064550001 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 107.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0149 16 พ.ย. 2563 D11000064120048 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเสื้อโปโล - - 50,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0148 16 พ.ย. 2563 F0000064550027 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 1,075.35 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0147 16 พ.ย. 2563 F0000064550025 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 987.61 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0146 15 พ.ย. 2563 D11000064120050 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ