ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0898 1 ก.ค. 2563 D11000063170012 กองคลัง น.ส.พัชรีี ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่ 2,120,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3413 1 ก.ค. 2563 D13000063110041 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 40,271.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3399 30 มิ.ย. 2563 D13000063120019 สำนักวิทยบริการ ดารัณ ค่าซ่อมแซมลิฟต์ - 36.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3398 30 มิ.ย. 2563 D13000063120020 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมลิฟต์ - 11.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3400 30 มิ.ย. 2563 D13000063120040 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าวัสดุ - 3.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3397 30 มิ.ย. 2563 D13000063120018 สำนักวิทยบริการ ดารัณ ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ - 5,885.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3409 30 มิ.ย. 2563 F11040063820340 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ผานิจ ค่าเบี้ยประชุม - 3.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3410 30 มิ.ย. 2563 F11040063820344 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ผานิจ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3411 30 มิ.ย. 2563 F11040063820342 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี นพรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3412 30 มิ.ย. 2563 F11040063820343 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี นพรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3407 29 มิ.ย. 2563 F16000063570119 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ค่าทุนวิจัยนายพิสิทธิ์ 581,553.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3395 29 มิ.ย. 2563 F33000063560035 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3388 29 มิ.ย. 2563 F33000063560036 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 8,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0897 29 มิ.ย. 2563 d11000063180019 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ - 8,239.00 - แก้ไข
ส่ง0896 29 มิ.ย. 2563 D11000063120286 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าป้าย ปชส. - - 5,400.00 รอการตรวจสอบ
ส่ง0895 29 มิ.ย. 2563 D11000063110210 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อครุภัณฑ์ - 22,256.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0894 29 มิ.ย. 2563 D11000063110218 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุฝึก - 82,748.45 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0893 29 มิ.ย. 2563 D11000063110219 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุรายวิชา - 83,406.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0892 29 มิ.ย. 2563 D11000063110208 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าซื้อครุภัณฑ์ - 9,095.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0891 29 มิ.ย. 2563 D11000063110209 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุ - 3,745.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3406 29 มิ.ย. 2563 D33000063110145 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 1,219.80 - - ผ่านการตรวจสอบ
3405 29 มิ.ย. 2563 F11030063820006 กองนโยบายและแผน น.ส.จารุดา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3404 29 มิ.ย. 2563 F11030063520011 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3393 26 มิ.ย. 2563 F33000063530004 คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ฉัตรชนก ค่าเดินทางไปราชการ - - 4,284.00 แก้ไข
3403 26 มิ.ย. 2563 F71010063550020 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 527.51 - ผ่านการตรวจสอบ
3389 26 มิ.ย. 2563 F71010063550026 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - 1,375.67 - ผ่านการตรวจสอบ
3390 26 มิ.ย. 2563 F71010063550025 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - 24,689.60 - ผ่านการตรวจสอบ
3392 26 มิ.ย. 2563 F71010063550023 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - 4,836.83 - ผ่านการตรวจสอบ
3391 26 มิ.ย. 2563 F61000063550024 ศูนย์-ชัยนาท 400866 ค่าไฟฟ้า - 24,409.44 - ผ่านการตรวจสอบ
3401 26 มิ.ย. 2563 F61000063520013 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 180.00 - ผ่านการตรวจสอบ