ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3435 2 ก.ค. 2563 D35000063110042 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 698.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3434 2 ก.ค. 2563 D35000063110046 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,304.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3433 2 ก.ค. 2563 D35000063110041 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,624.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3432 2 ก.ค. 2563 D35000063110040 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,376.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3431 2 ก.ค. 2563 D51000063110028 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 11,160.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0903 2 ก.ค. 2563 F11020063520166 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้าน 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3430 2 ก.ค. 2563 F11070063820099 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 7,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3429 2 ก.ค. 2563 F11070063820100 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,470.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3428 2 ก.ค. 2563 F61000063550018 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 37,781.06 - ผ่านการตรวจสอบ
3427 2 ก.ค. 2563 D61000063110040 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อตรายาง - 11,740.00 - แก้ไข
3426 2 ก.ค. 2563 F40000063520028 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร - 25,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0902 2 ก.ค. 2563 F11020063820016 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0901 2 ก.ค. 2563 F11020063520165 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0900 2 ก.ค. 2563 F11020063520164 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3425 2 ก.ค. 2563 F11030063820007 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3424 2 ก.ค. 2563 F71030063550012 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าน้ำปะปา - 1,377.39 - ผ่านการตรวจสอบ
3422 1 ก.ค. 2563 F11040063820348 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,380.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3421 1 ก.ค. 2563 F11040063820347 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 9,075.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3420 1 ก.ค. 2563 F11040063820346 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3419 1 ก.ค. 2563 F11040063820345 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3418 1 ก.ค. 2563 D51000063110027 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,638.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3417 1 ก.ค. 2563 D51000063110026 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3387 1 ก.ค. 2563 D35000063120023 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างซ่อมระบบท่อน้ำทิ้ง - 10,004.50 - ผ่านการตรวจสอบ
3386 1 ก.ค. 2563 D35000063180001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำ - 20,918.50 - ผ่านการตรวจสอบ
3416 1 ก.ค. 2563 F15000063550007 สำนักวิทยบริการ นางพรรณิกุล ค่าโทรศัพท์ - 110.21 - ผ่านการตรวจสอบ
3415 1 ก.ค. 2563 F15000063820017 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 39,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3414 1 ก.ค. 2563 F15000063820018 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 4,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3394 1 ก.ค. 2563 D33000063130007 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเช่ารถตู้ - 8,030.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3396 1 ก.ค. 2563 D33000063180004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าจ้างซ่อมปั๊มแรงดัน - 18,644.75 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0899 1 ก.ค. 2563 D11000063110222 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเส้นทางเครือข่าย 3,590,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ