ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0547 18 พ.ย. 2563 F74000064510002 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปิมกา ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - - 62,612.00 ผ่านการตรวจสอบ
0546 18 พ.ย. 2563 F11050064570023 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 1,475.00 ผ่านการตรวจสอบ
0545 18 พ.ย. 2563 F11050064570022 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 78,525.00 ผ่านการตรวจสอบ
0544 18 พ.ย. 2563 F11050064570017 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าเงินรางวัล - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0543 18 พ.ย. 2563 F31000064520013 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0542 18 พ.ย. 2563 F31000064560018 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 146,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0541 18 พ.ย. 2563 F31000064560017 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 123,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0540 18 พ.ย. 2563 F31000064560015 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 132,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0539 18 พ.ย. 2563 F31000064820004 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ณัฐพล ค่าตอบแทนวิทยากร - - 29,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0538 18 พ.ย. 2563 F31000064820003 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ณัฐพล ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร - - 9,240.00 ผ่านการตรวจสอบ
0537 18 พ.ย. 2563 F31000064820002 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ณัฐพล ค่าตอบแทนวิทยากร - - 104,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0536 18 พ.ย. 2563 F31000064820001 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ณัฐพล ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 6,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0535 18 พ.ย. 2563 F51000064560003 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนการสอน - 20,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0534 18 พ.ย. 2563 D34000064110002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0533 18 พ.ย. 2563 D34000064110010 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 151,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0532 18 พ.ย. 2563 D34000064110003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,320.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0531 18 พ.ย. 2563 F17000064820001 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.ชยาภา ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม - 10,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0530 18 พ.ย. 2563 F14000064520001 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 570.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0529 18 พ.ย. 2563 F11070064820028 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0528 18 พ.ย. 2563 F11070064820029 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0527 18 พ.ย. 2563 F11050064520007 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าอาหารว่าง - 690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0526 18 พ.ย. 2563 D33000064110019 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0525 18 พ.ย. 2563 D33000064110017 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0524 18 พ.ย. 2563 D33000064110015 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,784.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0523 18 พ.ย. 2563 D33000064110005 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 495,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0155 18 พ.ย. 2563 D11000064110057 งานยานพาหนะ น.ส.ทิชากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 25,210.90 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0154 17 พ.ย. 2563 D11000064120051 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ - 6,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0522 17 พ.ย. 2563 F61000064530010 ศูนย์-ชัยนาท นายไพฑูรย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0521 17 พ.ย. 2563 F61000064530012 ศูนย์-ชัยนาท นายเสรี ค่าทางด่วน - 3,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0520 17 พ.ย. 2563 F31000064560016 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ