ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0567 18 พ.ย. 2563 F33080064820001 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 137,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0566 18 พ.ย. 2563 D33000064110031 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 26,976.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0565 18 พ.ย. 2563 D33000064110030 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 11,616.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0564 18 พ.ย. 2563 D33000064110029 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 26,496.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0563 18 พ.ย. 2563 D33000064110023 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 11,328.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0562 18 พ.ย. 2563 D33000064110021 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,376.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0561 18 พ.ย. 2563 D33000064110020 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณฦ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,896.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0560 18 พ.ย. 2563 D33000064110012 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 27,939.26 - ผ่านการตรวจสอบ
0559 18 พ.ย. 2563 F14000064550002 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าไปรษณีย์โทรเลข - 206.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0558 18 พ.ย. 2563 D31000064110029 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,255.05 - ผ่านการตรวจสอบ
0557 18 พ.ย. 2563 D31000064110030 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 26,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0555 18 พ.ย. 2563 D614000064180001 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างเปลี่ยนยาง - 20,501.20 - ผ่านการตรวจสอบ
0556 18 พ.ย. 2563 F11040064550001 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าไปรษณียากร - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0165 18 พ.ย. 2563 F11020064520057 กองคลัง น.ส.พัชรีี ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0164 18 พ.ย. 2563 F11020064520058 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0163 18 พ.ย. 2563 F0000064550030 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 597.06 - - ผ่านการตรวจสอบ
0554 18 พ.ย. 2563 D34000064120002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 38,640.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0553 18 พ.ย. 2563 F16000064570028 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย ผศ.ดร.อาจารีย์ - - 50,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0162 18 พ.ย. 2563 D11000064120022 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 480,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0161 18 พ.ย. 2563 D11000064110030 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 28,489.82 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0160 18 พ.ย. 2563 D11000064130007 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0159 18 พ.ย. 2563 D110000641100547 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0158 18 พ.ย. 2563 D11000064110056 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0157 18 พ.ย. 2563 D11000064130005 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,815.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0156 18 พ.ย. 2563 D114000064110055 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 163.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0552 18 พ.ย. 2563 F11040064820063 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0551 18 พ.ย. 2563 F11040064820062 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 10,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0550 18 พ.ย. 2563 F32000064520007 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุทธิภา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0549 18 พ.ย. 2563 F74000064570004 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0548 18 พ.ย. 2563 F74000064570003 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 600.00 ผ่านการตรวจสอบ