ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3453 3 ก.ค. 2563 D32000063110135 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 959.79 - ผ่านการตรวจสอบ
3452 3 ก.ค. 2563 D32000063110129 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,911.13 - ผ่านการตรวจสอบ
3451 3 ก.ค. 2563 D32000063110132 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,007.48 - ผ่านการตรวจสอบ
3450 3 ก.ค. 2563 D32000063110123 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,726.98 - ผ่านการตรวจสอบ
3449 3 ก.ค. 2563 D32000063110122 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,303.71 - ผ่านการตรวจสอบ
3448 3 ก.ค. 2563 D32000063110120 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,182.01 - ผ่านการตรวจสอบ
3447 3 ก.ค. 2563 D32000063110148 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3446 3 ก.ค. 2563 D32000063110130 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,183.08 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0922 3 ก.ค. 2563 D11000063120291 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0921 3 ก.ค. 2563 D11000063120290 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0920 3 ก.ค. 2563 D11000063120298 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0919 3 ก.ค. 2563 D11000063120297 งานสารบรรณ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0918 3 ก.ค. 2563 D11000063120289 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0917 3 ก.ค. 2563 D11000063110229 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้ออลกอฮอล - 384.98 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0916 3 ก.ค. 2563 D11000063110230 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อแอลกอฮอลล์ - 2,482.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0915 3 ก.ค. 2563 D11000063110227 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อเบรคเกอร์ 2,247.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0914 3 ก.ค. 2563 D11000063120288 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอสาร - 3,354.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0913 3 ก.ค. 2563 D11000063110231 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้ิอวัสดุ - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3444 3 ก.ค. 2563 F31000063820069 คณะวิทยาศาสตร์ ยุทธนา เรียนสร้อย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,040.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3443 3 ก.ค. 2563 F73000063520019 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 9,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3445 3 ก.ค. 2563 F61000063570011 ศูนย์-ชัยนาท ยุพาพร ค่าจ้างชั่วคราว - 21,915.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0912 3 ก.ค. 2563 d11000063110201 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกทดลองออกแบบฯ 2,980,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0911 3 ก.ค. 2563 D11000063180020 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด 38,499.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0910 3 ก.ค. 2563 d11000063170010 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงอาคารคหกรรมศาสตร์ 179,550.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3441 2 ก.ค. 2563 F11070063820101 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3440 2 ก.ค. 2563 F11070063820102 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 110,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3439 2 ก.ค. 2563 F31000063820070 คณะวิทยาศาสตร์ นายยุทธนา ค่าตอบแทนวิทยากร 4,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3438 2 ก.ค. 2563 D35000063110045 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 672.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3437 2 ก.ค. 2563 D35000063110047 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,344.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3436 2 ก.ค. 2563 D35000063110043 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,112.00 - ผ่านการตรวจสอบ