ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0588 24 พ.ย. 2563 D34000064110008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0587 24 พ.ย. 2563 D34000064120005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 373.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0586 24 พ.ย. 2563 D34000064120006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0585 24 พ.ย. 2563 D34000064120004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0584 24 พ.ย. 2563 D34000064110022 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0583 24 พ.ย. 2563 D34000064110024 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าซื้อวัสดุฝึก - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0582 24 พ.ย. 2563 F11010164820003 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าประชุมกรรมการ - 13,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0581 24 พ.ย. 2563 F11070064820030 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 8,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0580 24 พ.ย. 2563 F11070064820031 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,510.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0579 24 พ.ย. 2563 D33000064110024 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,624.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0578 24 พ.ย. 2563 D33000064110007 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,632.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0577 24 พ.ย. 2563 D33000064110018 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,896.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0576 23 พ.ย. 2563 F51000064820004 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าเบี้ยประชุม - 12,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0575 23 พ.ย. 2563 F11050064520008 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.อัญชัญ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,380.00 ผ่านการตรวจสอบ
0574 23 พ.ย. 2563 D33000064120008 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด - 1,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0573 23 พ.ย. 2563 F51000064820003 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0572 23 พ.ย. 2563 F51000064520016 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0571 23 พ.ย. 2563 F11050064570021 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 136,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0570 23 พ.ย. 2563 F11050064520009 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0174 23 พ.ย. 2563 D11000064120052 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจ้างรักษาทำความสะอาด - 1,025,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0173 23 พ.ย. 2563 D11000064120015 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำเสื้อโปโล - 260,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0172 23 พ.ย. 2563 D11000064120049 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0171 23 พ.ย. 2563 D11000064120055 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อตรายาง - 2,568.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0170 23 พ.ย. 2563 D11000064120053 งานยานพาหนะ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ฮท-158 4,980.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0169 23 พ.ย. 2563 F11020064520059 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0168 23 พ.ย. 2563 F11020064520055 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0167 23 พ.ย. 2563 F11020064520056 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0569 23 พ.ย. 2563 F11010164520001 งานสารบรรณ นางจุฑาทิพย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0166 23 พ.ย. 2563 F0000064550031 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 2,060,545.86 - - ผ่านการตรวจสอบ
0568 18 พ.ย. 2563 F33080064560002 โรงเรียนสาธิต ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ