ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3476 3 ก.ค. 2563 F11040063520143 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3475 3 ก.ค. 2563 D35000063120025 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างดูแลแปลงสมุนไพร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3474 3 ก.ค. 2563 F35000063520019 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนนักศึกษา 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3473 3 ก.ค. 2563 F35000063820012 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3472 3 ก.ค. 2563 F35000063820011 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ศิริญญา ค่าเบี้ยประชุม - 6,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3471 3 ก.ค. 2563 D51000063110030 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 5,490.17 - - ผ่านการตรวจสอบ
3470 3 ก.ค. 2563 D51000063110029 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ 6,387.90 - - ผ่านการตรวจสอบ
3469 3 ก.ค. 2563 F51000063820024 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3468 3 ก.ค. 2563 F51000063520094 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,140.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3467 3 ก.ค. 2563 F72000063530001 สำนักงานสภาคณาจารย์ นายธงชัย ค่าลงทะเบียนและที่พัก - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3466 3 ก.ค. 2563 F61000063820023 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการจ้างงาน 855,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3465 3 ก.ค. 2563 D32000063110127 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,183.08 - ผ่านการตรวจสอบ
3463 3 ก.ค. 2563 D32000063110126 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,894.23 - ผ่านการตรวจสอบ
3464 3 ก.ค. 2563 D32000063110128 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,335.47 - ผ่านการตรวจสอบ
3462 3 ก.ค. 2563 D32000063110134 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 21,588.32 - ผ่านการตรวจสอบ
3461 3 ก.ค. 2563 D32000063110119 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,471.58 - ผ่านการตรวจสอบ
3460 3 ก.ค. 2563 D32000063110153 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,952.00 - แก้ไข
3459 3 ก.ค. 2563 D32000063110151 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,104.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3458 3 ก.ค. 2563 D32000063110139 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,019.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3457 3 ก.ค. 2563 D32000063110137 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,369.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3456 3 ก.ค. 2563 D32000063110142 กองบริหารงานบุคคล ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3455 3 ก.ค. 2563 D3200063110124 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,597.90 - ผ่านการตรวจสอบ
3454 3 ก.ค. 2563 D32000063110121 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,372.47 - ผ่านการตรวจสอบ
3442 3 ก.ค. 2563 F15000063520008 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ พรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0908 3 ก.ค. 2563 F00000063550178 กองคลัง น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ 56,812.94 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0907 3 ก.ค. 2563 F00000063550177 กองคลัง น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ 1,737.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0906 3 ก.ค. 2563 F00000063550176 กองคลัง น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0905 3 ก.ค. 2563 F00000063550175 กองคลัง น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 961.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0904 3 ก.ค. 2563 F00000063550179 กองคลัง น.ส.สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0909 3 ก.ค. 2563 F00000063550174 กองคลัง สมพร รุ่งฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 977.98 - ผ่านการตรวจสอบ