ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0145 15 พ.ย. 2563 D11000064130003 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0144 15 พ.ย. 2563 D11000064120047 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 5,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0497 13 พ.ย. 2563 D55000064120002 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 135,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0496 13 พ.ย. 2563 F61000064820004 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 2,750.00 ผ่านการตรวจสอบ
0495 13 พ.ย. 2563 F61000064820005 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารและอาหารงว่าง - - 8,250.00 ผ่านการตรวจสอบ
0494 13 พ.ย. 2563 F61000064530011 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธินันท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0493 13 พ.ย. 2563 F61000064530013 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,424.10 - ผ่านการตรวจสอบ
0492 13 พ.ย. 2563 F51000064520014 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0491 13 พ.ย. 2563 F11070064820027 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0490 13 พ.ย. 2563 F11070064820026 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าพาหนะ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0489 13 พ.ย. 2563 F11070064820025 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0488 13 พ.ย. 2563 F11070064820024 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 68,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0487 13 พ.ย. 2563 F11050064570018 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 10,080.00 ผ่านการตรวจสอบ
0486 13 พ.ย. 2563 F11050064570020 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 20,160.00 ผ่านการตรวจสอบ
0485 13 พ.ย. 2563 D33000064110009 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,638.11 - ผ่านการตรวจสอบ
0484 13 พ.ย. 2563 D33000064110010 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 5,758.74 - ผ่านการตรวจสอบ
0483 13 พ.ย. 2563 D33000064110006 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 42,816.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0482 13 พ.ย. 2563 F11040064820059 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0143 13 พ.ย. 2563 D11000064110032 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 470,409.45 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0142 13 พ.ย. 2563 D11000064120040 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างพิมพ์ใบเกียรติบัตร - - 4,100.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0141 13 พ.ย. 2563 D11000064120033 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำโบว์หมายเลขผู้เข้าประกวด - - 500.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0140 13 พ.ย. 2563 D11000064120025 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเสื้อโปโล - - 8,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0139 13 พ.ย. 2563 D11000064120029 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายเวนิล - - 8,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0138 13 พ.ย. 2563 D11000064120031 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายเวนิล - - 6,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0137 13 พ.ย. 2563 D11000064120032 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าชุดสูทนักศึกษา - - 83,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0136 13 พ.ย. 2563 D11000064120030 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายเวนิล - - 4,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0135 13 พ.ย. 2563 D11000064120020 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายเวนิล - - 15,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0134 13 พ.ย. 2563 D11000064130004 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0481 13 พ.ย. 2563 F11040064820058 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0480 13 พ.ย. 2563 F11050064570019 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 30,000.00 ผ่านการตรวจสอบ