ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3402 26 มิ.ย. 2563 F61000063520012 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าเบี้ยประชุม - 10,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3385 26 มิ.ย. 2563 F51000063820023 ว.แพทย์ทางเลือก วรรณธิดา รักษากุล ค่าเบี้ยประชุม - 12.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3382 26 มิ.ย. 2563 F11030463820004 สำนักงานอธิการบดี รัชนี เวียงสิมา ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา - 110.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3381 26 มิ.ย. 2563 F11040063820341 กองบริหารงานบุคคล รัตนาภรณ์ ผานิจ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3383 26 มิ.ย. 2563 F11030063520010 กองนโยบายและแผน วานา ลักขะนัติ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3384 26 มิ.ย. 2563 F51000063520091 ว.แพทย์ทางเลือก พันธ์ุศิริ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 45.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0890 24 มิ.ย. 2563 F00000063550173 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 356.31 - ผ่านการตรวจสอบ
3380 24 มิ.ย. 2563 F16000063570117 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 35,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3379 24 มิ.ย. 2563 F16000063570116 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 35,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3378 24 มิ.ย. 2563 D13000063110029 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,283.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
3377 24 มิ.ย. 2563 D13000063110030 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหูฟังคอมพิวเตอร์ 35,952.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0889 24 มิ.ย. 2563 D11000063130065 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0888 24 มิ.ย. 2563 D11000063130060 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0887 24 มิ.ย. 2563 D11000063110214 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าวัสดุงานช่าง - 110.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0886 24 มิ.ย. 2563 D11000063110212 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าวัสดุสำนักงาน - 3,590.01 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0885 24 มิ.ย. 2563 D11000063110213 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าวัสดุงานช่าง - 4,272.12 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0884 24 มิ.ย. 2563 D11000063110216 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าวัสดุงานช่าง - 250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0883 24 มิ.ย. 2563 D11000063110215 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าวัสดุงานช่าง - 276.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0882 24 มิ.ย. 2563 D11000063110217 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าวัสดุงานแม่บ้าน - 80.00 - แก้ไข
ส่ง0881 24 มิ.ย. 2563 D11000063130061 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0880 24 มิ.ย. 2563 D11000063130063 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0879 24 มิ.ย. 2563 d11000063130068 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0878 24 มิ.ย. 2563 D11000063130066 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3376 24 มิ.ย. 2563 D32000063110143 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,686.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0877 24 มิ.ย. 2563 D11000063120283 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายเชาวน์ ค่าถ่ายเอกสาร - 15,112.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3375 24 มิ.ย. 2563 D32000063110109 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,053.95 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0876 24 มิ.ย. 2563 D11000063110204 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 6,548.40 - ผ่านการตรวจสอบ
3374 24 มิ.ย. 2563 D32000063120073 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,112.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3373 24 มิ.ย. 2563 D32000063120072 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 27,648.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0875 24 มิ.ย. 2563 D11000063120284 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าถ่ายเอกสาร - 1,812.80 - ผ่านการตรวจสอบ