ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3372 24 มิ.ย. 2563 D32000063110144 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,246.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3371 24 มิ.ย. 2563 D32000063110145 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,145.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0873 24 มิ.ย. 2563 D11000063130062 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3370 24 มิ.ย. 2563 D32000063110141 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,921.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3369 24 มิ.ย. 2563 D32000063110154 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,131.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3368 24 มิ.ย. 2563 D32000063110157 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,999.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0874 24 มิ.ย. 2563 D11000063130067 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3367 24 มิ.ย. 2563 F32000063520032 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าอาหารว่าง - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3366 24 มิ.ย. 2563 F32000063520035 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง - 1,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3365 24 มิ.ย. 2563 F32000063520031 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าอาหารว่าง - 3,459.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3364 24 มิ.ย. 2563 F32000063520033 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าเบี้ยประชุม - 8,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3363 24 มิ.ย. 2563 F32000063520034 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0872 24 มิ.ย. 2563 D11000063130069 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,815.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3362 24 มิ.ย. 2563 F11070063820098 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,790.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0871 24 มิ.ย. 2563 D11000063130064 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,815.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3361 24 มิ.ย. 2563 F11070063820097 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,940.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3360 24 มิ.ย. 2563 D40000063120013 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด - 975.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0870 24 มิ.ย. 2563 D1100006312085 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างกรองน้ำมันและรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า - 79,374.74 - ผ่านการตรวจสอบ
3359 24 มิ.ย. 2563 F33000063550003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าโทรศัพท์ - 321.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3358 24 มิ.ย. 2563 F33000063820023 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าบำรุงสภาคณะบดี - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0855 24 มิ.ย. 2563 D11000063120280 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0854 24 มิ.ย. 2563 D11000063120279 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
3357 24 มิ.ย. 2563 F11040063820339 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0869 24 มิ.ย. 2563 F00000063550160 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,923.86 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0868 24 มิ.ย. 2563 F00000063550169 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 811,948.03 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0867 24 มิ.ย. 2563 F00000063550170 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 853.86 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0866 24 มิ.ย. 2563 F00000063550171 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา 89,302.84 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0865 24 มิ.ย. 2563 F00000063550172 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา - 5,994.13 - ผ่านการตรวจสอบ
3356 24 มิ.ย. 2563 F11040063820337 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3355 24 มิ.ย. 2563 F11030063520009 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 810.00 - ผ่านการตรวจสอบ