ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0479 13 พ.ย. 2563 D31000064110001 คณะวิทยาศาสตร์ นายพิศิษฐ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,197.94 - ผ่านการตรวจสอบ
0478 13 พ.ย. 2563 D31000064110011 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 30,335.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0477 13 พ.ย. 2563 D31000064110010 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,704.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0476 13 พ.ย. 2563 D31000064110024 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 24,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0475 13 พ.ย. 2563 D31000064110013 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.รัฐพล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,994.14 - ผ่านการตรวจสอบ
0474 13 พ.ย. 2563 D31000064110009 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,784.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0473 13 พ.ย. 2563 F33000064520004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่าง 330.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0472 13 พ.ย. 2563 F33000064520005 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่าง 270.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0471 13 พ.ย. 2563 F33000064870008 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน 6,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0133 12 พ.ย. 2563 D11000064110046 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าวารสาร - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0132 12 พ.ย. 2563 D11000064120028 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายไวนิล - - 900.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0131 12 พ.ย. 2563 D11000064110043 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 46,337.01 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0130 12 พ.ย. 2563 D11000064110048 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อแอลกอฮอลล์ - 1,031.48 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0129 12 พ.ย. 2563 D11000064110049 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,745.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0128 12 พ.ย. 2563 D11000064110044 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0127 12 พ.ย. 2563 D11000064120027 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 6,490.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0126 12 พ.ย. 2563 D11000064120039 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 4,151.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0125 12 พ.ย. 2563 D11000064120024 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำ 492,949.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0470 12 พ.ย. 2563 F31000064560011 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 93,975.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0469 12 พ.ย. 2563 F31000064560010 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 88,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0468 12 พ.ย. 2563 F31000064560008 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 140,410.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0467 12 พ.ย. 2563 F31000064560007 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 119,475.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0466 12 พ.ย. 2563 F31000064560004 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 46,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0465 12 พ.ย. 2563 F11040064820057 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 5,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0464 12 พ.ย. 2563 F14000064550001 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าโทรศัพท์ - 214.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0463 12 พ.ย. 2563 F11040064820055 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0462 12 พ.ย. 2563 F11040064820056 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0124 12 พ.ย. 2563 D11000064120043 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายข้อความ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0123 12 พ.ย. 2563 D11000064120038 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0122 12 พ.ย. 2563 D11000064120034 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายโฟม - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ