ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0035 28 ต.ค. 2563 D11000064110005 สำนักงานประกันคุณภาพ ดร.ชนกานต์ ค่าวัสดุ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0034 28 ต.ค. 2563 D11000064120009 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายทรงศักดิ์ ค่าพิมพ์เอกสารแบบเติมเงิน - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0033 28 ต.ค. 2563 D11000064120008 งานสารบรรณ นายบุญเกียรติ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0032 28 ต.ค. 2563 D110000064110004 งานสารบรรณ นายบุญเกียรติ ค่าพวงมาลาดอกไม้สด - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0031 28 ต.ค. 2563 D11000064120007 งานสารบรรณ นายบุญเกียรติ ค่าป้ายข้อความ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0191 28 ต.ค. 2563 D32000064120014 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าถ่ายเอกสาร - 1,790.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0190 28 ต.ค. 2563 F32000064550003 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าส่งเอกสารประกอบการสอน - 67.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0189 28 ต.ค. 2563 F32000064520004 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุทธิภา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0188 28 ต.ค. 2563 D32000064110003 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 715.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0187 28 ต.ค. 2563 F11030064520001 กองนโยบายและแผน น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0185 27 ต.ค. 2563 F11050064570004 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ค่าทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 30,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0186 27 ต.ค. 2563 F11040064540002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าล่วงเวลา - - 400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0184 27 ต.ค. 2563 F11040064820034 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0183 27 ต.ค. 2563 F11040064820033 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0182 27 ต.ค. 2563 F16000064570003 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 49,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
0181 27 ต.ค. 2563 F33000064570001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น - - 828,870.00 ผ่านการตรวจสอบ
0180 27 ต.ค. 2563 F16000064570001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอุดหนุนทุนการวิจัย - 500,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0179 27 ต.ค. 2563 F16000064570002 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 1,140.00 ผ่านการตรวจสอบ
0178 27 ต.ค. 2563 F16000064570004 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ค่าอุดหนุนทุนการวิจัย - - 48,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0177 27 ต.ค. 2563 F33000064560011 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอนเกิน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0176 27 ต.ค. 2563 F33000064560012 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอนพิเศษ - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0175 27 ต.ค. 2563 F33000064560010 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอนเกิน - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0174 27 ต.ค. 2563 D33000064110004 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าวัสดุจัดกิจกรรม - - 4,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0173 27 ต.ค. 2563 D33000064110003 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าถ้วยรางวัล - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0172 27 ต.ค. 2563 D33000064120002 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างแต่งหน้า - - 1,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0171 27 ต.ค. 2563 D33000064130001 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าเช่าชุดไทย - - 2,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0170 27 ต.ค. 2563 F33000064820001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0169 27 ต.ค. 2563 F33000064520003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรอง - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0168 27 ต.ค. 2563 F33000064520002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0167 26 ต.ค. 2563 F11050064520001 กองพัฒนานักศึกษา นายวรศักดิ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 11,700.00 ผ่านการตรวจสอบ