ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0785 26 พ.ค. 2563 F00000063550149 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 673,588.11 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0784 26 พ.ค. 2563 F00000063550150 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 977.98 - ผ่านการตรวจสอบ
2827 26 พ.ค. 2563 F34000063820020 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.บัณฑวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร 297,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3069 26 พ.ค. 2563 F11070063820078 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3068 26 พ.ค. 2563 F11070063820077 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 26,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3067 25 พ.ค. 2563 D51000063110022 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ 15,675.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
3066 25 พ.ค. 2563 F14000063550010 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าส่งไปรษณีย์ - 846.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3065 25 พ.ค. 2563 F11040063820296 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3064 25 พ.ค. 2563 F11040063820295 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3063 25 พ.ค. 2563 F11040063820290 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 10,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3062 25 พ.ค. 2563 F11040063820294 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 7,975.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3061 25 พ.ค. 2563 F11040063820293 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,975.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3060 25 พ.ค. 2563 D32000063110118 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าซื้อวัสดุ 8,940.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3059 25 พ.ค. 2563 F33000063560034 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 172,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3058 25 พ.ค. 2563 F33000063560033 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 19,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3057 25 พ.ค. 2563 F33000063560032 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3056 25 พ.ค. 2563 F33000063560031 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 99,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3055 25 พ.ค. 2563 F33000063560030 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 98,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3053 22 พ.ค. 2563 F11040063820285 กองบริหารงานบุคคล ว่าที่รต.จตุพร ค่าเบี้ยประชุม - 3,125.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3051 22 พ.ค. 2563 F11070063820079 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3050 22 พ.ค. 2563 F11070063820080 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 17,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3048 22 พ.ค. 2563 F11070063820082 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,090.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3049 22 พ.ค. 2563 F11070063820081 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 28,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3054 22 พ.ค. 2563 F11040063820286 กองบริหารงานบุคคล ว่าที่รต.จตุพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3052 22 พ.ค. 2563 F1800006312005 โครงการจีน น.ส.วันทนพร จ้างย้ายเมนไฟฟ้า - - 8,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0783 21 พ.ค. 2563 D11000063120217 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย - 1,591,976.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0782 21 พ.ค. 2563 D11000063120129 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย 795,988.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3047 21 พ.ค. 2563 D34000063120021 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์ - 17,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3046 21 พ.ค. 2563 D34000063110040 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าซ์้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 3,745.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3045 21 พ.ค. 2563 D34000063110066 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 5,000.00 - - แก้ไข