ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0751 7 พ.ค. 2563 F0000063550137 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 961.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0750 7 พ.ค. 2563 F0000063550136 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 931.97 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0749 7 พ.ค. 2563 F0000063550140 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากส่งสิ่งของไปรษณีย์ - 25,912.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0748 7 พ.ค. 2563 F0000063550139 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 58,883.35 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0747 7 พ.ค. 2563 F0000063550138 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 3,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2656 5 พ.ค. 2563 F16000063830003 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 35,260.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0707 5 พ.ค. 2563 D110000170006 กองคลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ ค่าจ้างปรับปรุงสนามกีฬา 395,160.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0703 5 พ.ค. 2563 D11000063120228 กองคลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ จ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างบนเวที - 214,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2648 5 พ.ค. 2563 F11050063520019 กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนแพทย์ - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2634 5 พ.ค. 2563 D34000063110033 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผึ้ง ค่าวัสดุ 76,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2867 5 พ.ค. 2563 F33080063820012 โรงเรียนสาธิต น.ส.อรนภา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2866 5 พ.ค. 2563 F33080063820011 โรงเรียนสาธิต น.ส.อรนภา ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2865 5 พ.ค. 2563 F33080063540005 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าล่วงเวลา - 12,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2864 5 พ.ค. 2563 D35000063120020 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างดูแลแปลงสมุนไพร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2863 5 พ.ค. 2563 D35000063130006 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าเช่ารถยนต์ 5,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2862 5 พ.ค. 2563 D35000063110035 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ 15,006.75 - - ผ่านการตรวจสอบ
2861 5 พ.ค. 2563 D35000063110036 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ 11,689.75 - - ผ่านการตรวจสอบ
2860 5 พ.ค. 2563 F35000063560005 คณะเกษตรและชีวภาพ นายชินกร ค่าตอบแทนการสอนนอกเวลา - 2,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2859 5 พ.ค. 2563 F51000063520069 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าเบี้ยประชุม - 6,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2858 5 พ.ค. 2563 F51000063520070 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าเบี้ยประชุม - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2857 5 พ.ค. 2563 F51000063830009 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.หทัยรัตน์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2856 5 พ.ค. 2563 D31000063130014 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปภาดา ค่าเช่ารถยนต์ 2,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2855 5 พ.ค. 2563 D33000063120035 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2854 5 พ.ค. 2563 D33000063110095 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้ิอวัสดุ 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2853 5 พ.ค. 2563 F11050063570053 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 55,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2852 5 พ.ค. 2563 F11050063570052 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 27,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2851 5 พ.ค. 2563 F33000063820020 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 27,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0746 5 พ.ค. 2563 D11000063120230 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 7,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0745 5 พ.ค. 2563 D11000063130055 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0744 5 พ.ค. 2563 D11000063120231 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ