ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0454 27 ม.ค. 2563 D11000063120091 กองคลัง นายวรศักดิ์ จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ งวดที่ 1/2 - 105,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0455 24 ม.ค. 2563 D11000063110119 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าวัสดุ - 9,490.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0453 24 ม.ค. 2563 D11000063120127 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างดูแลรักษาความสะอาด - 1,082,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1619 24 ม.ค. 2563 D33000063180002 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างซ่อมระบบแรงดันน้ำ - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1618 24 ม.ค. 2563 F14000063550006 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0452 24 ม.ค. 2563 D11000063120126 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบริการเช็คระบบสระว่ายน้ำ - - 6,420.00 ผ่านการตรวจสอบ
1617 24 ม.ค. 2563 F11070063820045 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่งและเครื่องดื่ม - 390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1616 24 ม.ค. 2563 F11070063820044 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1615 24 ม.ค. 2563 F51000063830004 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.นิศรินทร์ ค่าเดินทางไปราชการ 9,192.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1614 24 ม.ค. 2563 F51000063820010 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.นิศรินทร์ ค่าเดินทางไปราชการ 6,152.00 - - ยกเลิกการเบิก
1613 24 ม.ค. 2563 F51000063830002 ว.แพทย์ทางเลือก นายสุทธิสกนธ์ ค่าเดินทางไปราชการ - - 38,493.44 ผ่านการตรวจสอบ
1612 24 ม.ค. 2563 F12000063820004 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ณัชชนุตย์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 16,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1611 24 ม.ค. 2563 F12000063820003 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ณัชชนุตย์ ค่าอาหารและอาหรว่าง - 36,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1610 24 ม.ค. 2563 F61000063530052 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1609 24 ม.ค. 2563 F61000063530049 ศูนย์-ชัยนาท นายวริิทธิ์นันท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1608 24 ม.ค. 2563 F61000063550010 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1607 24 ม.ค. 2563 F61000063820011 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1606 24 ม.ค. 2563 F61000063820010 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารกลางวัน - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1605 24 ม.ค. 2563 F33000063880007 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 57,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1604 24 ม.ค. 2563 F33000063880008 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 17,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1603 24 ม.ค. 2563 F33000063870006 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกกรม 63,480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1602 24 ม.ค. 2563 F33000063870007 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าลงทะเบียน 78,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1601 24 ม.ค. 2563 F33000063870008 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 10,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1600 24 ม.ค. 2563 F11010163520005 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 15,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1599 24 ม.ค. 2563 F11070063820042 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1598 24 ม.ค. 2563 F11070063820043 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0451 24 ม.ค. 2563 F0000063550082 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,923.86 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0450 24 ม.ค. 2563 D11000063110115 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - 3,744.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0447 24 ม.ค. 2563 D11000063110114 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าวัสดุ - - 2,053.50 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0449 24 ม.ค. 2563 D11000063110116 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดวื้อของที่ระลึก - 5,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ