ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2908 8 พ.ค. 2563 D13000063110026 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ซื้อสื่อหนังสือภาษาไทย 66,729.25 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0772 13 พ.ค. 2563 D11000063150018 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 372,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0771 13 พ.ค. 2563 D11000063110177 โรงพยาบาลสัตว์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ - 26,654.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0770 13 พ.ค. 2563 D11000063110175 โรงพยาบาลสัตว์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้ิอยาและเวชภัณฑ์ - 33,170.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0769 13 พ.ค. 2563 D11000063130049 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,815.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0768 13 พ.ค. 2563 D11000063150016 สำนักวิทยบริการ นายเชาวน์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 372,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2915 13 พ.ค. 2563 D51000063130006 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 9,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2914 13 พ.ค. 2563 D51000063110021 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 989,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2913 13 พ.ค. 2563 D32000063110095 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 16,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2912 13 พ.ค. 2563 F32000063560020 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 36,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2911 13 พ.ค. 2563 F32000063560021 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 119,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2916 13 พ.ค. 2563 F11050063570054 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าเงินรางวัลประกวด - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2922 13 พ.ค. 2563 F11040063820268 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2921 13 พ.ค. 2563 F11040063820282 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2920 13 พ.ค. 2563 F11040063820281 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2919 13 พ.ค. 2563 F11040063820283 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2918 13 พ.ค. 2563 F11040063820284 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2917 13 พ.ค. 2563 F11040063820267 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2884 13 พ.ค. 2563 F34000063560046 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 94,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0767 13 พ.ค. 2563 D11000063110123 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจัดซื้ิอวัสดุ 3,798,000.00 - - แก้ไข
ส่ง0766 13 พ.ค. 2563 D11000063120247 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ - 6,420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0765 13 พ.ค. 2563 D11000063110184 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อผ้าปิดจมูก - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0764 13 พ.ค. 2563 D11000063110183 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดวื้อวัสดุแม่บ้าน - 2,782.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0763 13 พ.ค. 2563 D11000063120237 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างซักบริการอบรีด - 25,561.77 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0762 13 พ.ค. 2563 D11000063120236 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้ิอวัสดุ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0761 13 พ.ค. 2563 D11000063110176 โรงพยาบาลสัตว์ นายเชาวน์ คค่าจัดวื้อยาและเวชภัณฑ์ - 5,580.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0760 13 พ.ค. 2563 D11000063110182 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ - 141,378.42 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0759 13 พ.ค. 2563 D11000063130054 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,815.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0753 13 พ.ค. 2563 D11000063110194 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ - 29,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3002 13 พ.ค. 2563 F16000063870033 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 16,700.00 ผ่านการตรวจสอบ