ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0112 21 ต.ค. 2563 F11040064820024 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0111 21 ต.ค. 2563 F11040064820023 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 5,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0110 21 ต.ค. 2563 F11040064820025 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0109 20 ต.ค. 2563 F74000064570002 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0108 20 ต.ค. 2563 F74000064570001 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 600.00 ผ่านการตรวจสอบ
0107 20 ต.ค. 2563 F74000064510001 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - - 62,612.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0020 20 ต.ค. 2563 F0000064550008 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0103 20 ต.ค. 2563 D13000064110002 สำนักวิทยบริการ น.ส.จันทิมา ค่าจัดซื้อนิตยสารและวารสาร - 2,105.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0106 20 ต.ค. 2563 F11070064820005 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 4,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0105 20 ต.ค. 2563 F11070064820006 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 76,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0104 20 ต.ค. 2563 F11070064820007 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,460.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0019 20 ต.ค. 2563 D11000064120003 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,225.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0018 20 ต.ค. 2563 D11000064120002 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าพิมพ์สติ๊กเกอร์ 225.00 - - แก้ไข
ส่ง0017 20 ต.ค. 2563 D11000064170004 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงคณะมนุษยศาสตร์ 2,588,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0102 20 ต.ค. 2563 F12000064870002 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.อัจฉรา ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 21,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0101 20 ต.ค. 2563 F12000064870001 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารและอาหารว่าง 30,960.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0100 20 ต.ค. 2563 F61000064550002 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 57,893.55 - ผ่านการตรวจสอบ
0099 20 ต.ค. 2563 F61000064550001 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 739.37 - ผ่านการตรวจสอบ
0098 20 ต.ค. 2563 F61000064520001 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0088 19 ต.ค. 2563 D32000064120008 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ศรินทร์ ค่าถ่ายเอกสาร - 3,204.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0016 19 ต.ค. 2563 D11000064170002 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงอาคารคหกรรมศาสตร์ 359,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0015 19 ต.ค. 2563 D11000064170003 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงอาคารคหกรรมศาสตร์ 1,128,172.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0097 19 ต.ค. 2563 D32000064120003 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0096 19 ต.ค. 2563 D320000641200014 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0095 19 ต.ค. 2563 F32000064820002 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 11,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
0094 19 ต.ค. 2563 D32000064120007 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,114.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0093 19 ต.ค. 2563 F32000064520002 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุทธิภา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0092 19 ต.ค. 2563 F32000064520003 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิทธิ ค่าเบี้ยประชุม - 8,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0091 19 ต.ค. 2563 D32000064120002 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 2,150.00 ผ่านการตรวจสอบ
0090 19 ต.ค. 2563 D32000064120006 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,060.00 - ผ่านการตรวจสอบ