ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0424 20 ม.ค. 2563 D11000063130020 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0423 20 ม.ค. 2563 D11000063130021 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0422 20 ม.ค. 2563 D11000063120117 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,874.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0421 20 ม.ค. 2563 D11000063110099 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมวกกีฬาสี - 13,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0420 20 ม.ค. 2563 D11000063130019 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0419 20 ม.ค. 2563 D11000063130016 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0418 20 ม.ค. 2563 D11000063120119 กองพัฒนานักศึกษา นายเชาวน์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0417 20 ม.ค. 2563 D11000063130017 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0416 20 ม.ค. 2563 D11000063130018 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0415 20 ม.ค. 2563 D11000063180015 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนยต์ - 13,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0414 20 ม.ค. 2563 D11000063110101 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - - 100.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0413 20 ม.ค. 2563 D11000063110102 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - - 630.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0412 20 ม.ค. 2563 D11000063110103 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อไฟกระพริบ - - 478.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0411 20 ม.ค. 2563 D11000063110104 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อน้ำหอมดับกลิ่น - - 597.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0410 20 ม.ค. 2563 D11000063110105 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - - 954.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0409 20 ม.ค. 2563 D11000063110106 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - - 900.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0408 20 ม.ค. 2563 D11000063110107 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - - 1,080.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0407 20 ม.ค. 2563 D11000063110100 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงา่น - - 220.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0406 20 ม.ค. 2563 D11000063120116 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายข้อความ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0405 20 ม.ค. 2563 D11000063110097 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่่าง - - 1,620.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0404 16 ม.ค. 2563 F0000063550079 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0403 16 ม.ค. 2563 F0000063550078 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 965.14 - ผ่านการตรวจสอบ
1498 16 ม.ค. 2563 D16000063130001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 53,535.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1497 16 ม.ค. 2563 F16000063530001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าเดินทางไปราชการ - 20,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1496 16 ม.ค. 2563 F11030463520003 งานวิเทศสัมพันธ์ นางรัชนี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1495 16 ม.ค. 2563 F35000063520008 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สมเกียรติ ค่าอาหารและอาหารว่าง 880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1494 16 ม.ค. 2563 F35000063530003 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สมเกียรติ ค่าเดินทางไปราชการ 3,715.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1493 16 ม.ค. 2563 F71030063540003 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าล่วงเวลา - - 600.00 ผ่านการตรวจสอบ
1492 16 ม.ค. 2563 D32000063110076 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 98,996.40 - - ผ่านการตรวจสอบ
1491 15 ม.ค. 2563 F32000063570004 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.เพิ่มพร ทุนการศึกษา - - 80,000.00 ผ่านการตรวจสอบ