ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1254 27 ธ.ค. 2562 F14000063550005 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1253 27 ธ.ค. 2562 D14000063110013 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจัดซื้อวัสดุ 5,970.60 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0338 27 ธ.ค. 2562 F11020563570002 กองคลัง นายสัมฤทธิ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0337 27 ธ.ค. 2562 F0000063550064 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 59,078.67 - - ผ่านการตรวจสอบ
1244 27 ธ.ค. 2562 F11040063820102 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1252 27 ธ.ค. 2562 D16000063110002 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 100,000.00 - แก้ไข
1251 27 ธ.ค. 2562 F15000063550003 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าโทรศัพท์ - 158.25 - ผ่านการตรวจสอบ
1250 27 ธ.ค. 2562 D15000063110001 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 19,902.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1249 27 ธ.ค. 2562 D15000063180002 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทอล - 1,141.69 - ผ่านการตรวจสอบ
1248 27 ธ.ค. 2562 D33000063120010 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างล้างและเปลี่ยนไส้กรอง - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1247 27 ธ.ค. 2562 F11040063520096 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพยรัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1246 27 ธ.ค. 2562 F11040063520095 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพยรัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 9,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1245 27 ธ.ค. 2562 F11040063520097 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0336 27 ธ.ค. 2562 F11020063520068 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0335 27 ธ.ค. 2562 F11020063520067 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมกนาร - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1243 26 ธ.ค. 2562 D51000063110006 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญุ ค่าจัดซื้อวัสดุ 6,420.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1242 26 ธ.ค. 2562 F11040063820099 กองคลัง น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 35,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1241 26 ธ.ค. 2562 F11040063820105 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1240 26 ธ.ค. 2562 F11040063820104 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1239 26 ธ.ค. 2562 F11040063820103 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1238 26 ธ.ค. 2562 F11040063820101 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1237 26 ธ.ค. 2562 F11040063820100 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1236 26 ธ.ค. 2562 F11040063820098 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,125.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1235 26 ธ.ค. 2562 F31000063520034 คณะวิทยาศาสตร์ นายยุทธนา ค่าตอบแทนกรรมการ - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1234 26 ธ.ค. 2562 F11050063570024 กองพัฒนานักศึกษา นายอานัต นายอานัติ - - 187,708.00 ผ่านการตรวจสอบ
1233 26 ธ.ค. 2562 F11050063820005 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน - - 9,100.00 ผ่านการตรวจสอบ
1232 26 ธ.ค. 2562 D33000063110057 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1231 26 ธ.ค. 2562 D33000063110054 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 20,052.00 ผ่านการตรวจสอบ
1230 26 ธ.ค. 2562 F51000063520029 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าเงินประจำตำแหน่ง - - 42,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1229 26 ธ.ค. 2562 F51000063520030 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนผู้ทรง - - 100,000.00 ผ่านการตรวจสอบ