ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1811 6 ก.พ. 2563 F32000063820013 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อาจารีย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 8,249.00 ผ่านการตรวจสอบ
1810 6 ก.พ. 2563 F51000063860003 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พจมาศ ค่าตอบแทนการสอน - - 55,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
1809 6 ก.พ. 2563 F51000063520045 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.วรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - - 6,716.00 ผ่านการตรวจสอบ
1808 6 ก.พ. 2563 F16000063870019 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 15,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
1807 6 ก.พ. 2563 F16000063820013 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าพาหนะ 1,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1806 6 ก.พ. 2563 F16000063820014 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง 13,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1805 6 ก.พ. 2563 F16000063820012 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1804 6 ก.พ. 2563 F16000063870020 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 2,100.00 ผ่านการตรวจสอบ
1803 6 ก.พ. 2563 F73000063520009 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0511 6 ก.พ. 2563 D11000063120143 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0510 6 ก.พ. 2563 D11000063110130 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเสื้อโปโล - - 25,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0509 6 ก.พ. 2563 D110000631300032 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าบูธนิทรรศการ - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0508 6 ก.พ. 2563 D11000063120152 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 7,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
1802 6 ก.พ. 2563 F61000063570006 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - 23,048.85 - ผ่านการตรวจสอบ
1801 6 ก.พ. 2563 F61000063820016 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารกลางวัน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1800 6 ก.พ. 2563 F61000063550011 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 44,938.36 - ผ่านการตรวจสอบ
1799 6 ก.พ. 2563 F61000063840003 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 1,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1738 6 ก.พ. 2563 F61000063530058 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าทางด่วน - 230.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1797 6 ก.พ. 2563 D16000063180004 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างซ่อมฝ้า - 8,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1796 6 ก.พ. 2563 F31000063820035 คณะวิทยาศาสตร์ นายยุทธนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 75,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
1795 6 ก.พ. 2563 F31000063520054 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.เอกรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 505.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1794 6 ก.พ. 2563 F31000063520058 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.เอกรัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา 1,050.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1793 6 ก.พ. 2563 F31000063520057 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.เอกรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,010.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1792 6 ก.พ. 2563 F31000063520056 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.เอกรัตน์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 1,450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1791 6 ก.พ. 2563 F31000063520048 คณะวิทยาศาสตร์ นายภาคภูมิ ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1790 6 ก.พ. 2563 F11040063520105 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าตอบแทนกรรมการ 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1789 6 ก.พ. 2563 F11030063820003 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0507 6 ก.พ. 2563 D11000063110132 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - - 460.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0506 6 ก.พ. 2563 D11000063130033 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเวที 100,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0505 6 ก.พ. 2563 D11000063110131 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อสีน้ำ - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ