ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1834 11 ก.พ. 2563 F33080063820008 โรงเรียนสาธิต กัลยา เกษตรสิงห์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1839 11 ก.พ. 2563 D13000063110013 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 5,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1838 11 ก.พ. 2563 F11010163570001 งานสารบรรณ นางจุฑาทิพย์ สนับสนุนประชุมสำนักงานอธิการบดี - 120,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1837 7 ก.พ. 2563 F11030463830002 งานวิเทศสัมพันธ์ ดร.ธวัช ค่าเดินทางไปราชการ - 126,269.54 - ผ่านการตรวจสอบ
1836 7 ก.พ. 2563 F33080063830003 โรงเรียนสาธิต น.ส.ยศวดี ค่าเดินทางไปราชการ - 22,520.00 - แก้ไข
1835 7 ก.พ. 2563 F33080063820009 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1833 7 ก.พ. 2563 F33080063820007 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าอาหารกลางวัน - 202,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1832 7 ก.พ. 2563 D13000063110014 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวารสาร - 2,230.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1831 7 ก.พ. 2563 F71030063540004 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าล่วงเวลา - - 1,980.00 ผ่านการตรวจสอบ
1830 7 ก.พ. 2563 F71030063550007 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าน้ำปะปา - - 1,903.40 ผ่านการตรวจสอบ
1829 7 ก.พ. 2563 F71030063560005 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าอบแทนการสอน - - 13,200.00 แก้ไข
ส่ง0513 7 ก.พ. 2563 F11020163580010 กองคลัง นางภริดา ค่าธรรมเนียมรูดบัตร - 25,764.75 - ผ่านการตรวจสอบ
1828 7 ก.พ. 2563 F140000063520013 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าพิธีการทางศาสนา 3,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1827 7 ก.พ. 2563 F14000063520012 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าอาหารและอาหารว่าง 5,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1826 7 ก.พ. 2563 F11040063820171 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1825 7 ก.พ. 2563 F11040063820170 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1824 7 ก.พ. 2563 F11040063820169 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1823 7 ก.พ. 2563 F11040063820168 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1822 7 ก.พ. 2563 D51000063110014 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,831.75 - ผ่านการตรวจสอบ
1821 7 ก.พ. 2563 F51000063520043 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าอาหาร - 11,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0512 7 ก.พ. 2563 D11000063110133 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,992.00 - - แก้ไข
1820 7 ก.พ. 2563 F33000063570009 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าใช้จ่ายโครงการทุนเอราวัณ - - 591,250.00 ผ่านการตรวจสอบ
1819 7 ก.พ. 2563 D61000063120007 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่่าจ้างแต่งหน้า - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1818 7 ก.พ. 2563 D61000063130006 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าชุด - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1817 7 ก.พ. 2563 F33000063520012 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ เงินสนับสนุนการเขียนผลงาน - 50,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1816 6 ก.พ. 2563 D32000063110085 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 950.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1815 6 ก.พ. 2563 D32000063110084 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,650.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1814 6 ก.พ. 2563 F320000635200022 คณะวิทยาการจัดการ นายพิชิต ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1813 6 ก.พ. 2563 F32000063520018 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.จิรวรรณ ค่าลงทะเบียน - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1812 6 ก.พ. 2563 F32000063520020 คณะวิทยาการจัดการ นางวัณกร ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ