ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1861 12 ก.พ. 2563 F16000063570049 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 11,900.00 ผ่านการตรวจสอบ
1860 12 ก.พ. 2563 F61000063520007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1859 12 ก.พ. 2563 F61000063530062 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุพาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1858 12 ก.พ. 2563 F61000063530061 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธินันท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1857 12 ก.พ. 2563 F61000063530060 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธิ์นันท์ ค่าทางด่วนและน้ำมันเชื้อเพลิง - 1,130.20 - ผ่านการตรวจสอบ
1856 12 ก.พ. 2563 F61000063530059 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าทางด่วน - 115.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1855 12 ก.พ. 2563 F61000063530057 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1854 12 ก.พ. 2563 F73000063560009 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าตอบแทนการสอน - 30,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0521 12 ก.พ. 2563 D11000063120150 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำโล่รางวัล - 15,515.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0520 12 ก.พ. 2563 D11000063120155 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0519 12 ก.พ. 2563 D11000063120154 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0518 12 ก.พ. 2563 D11000063110134 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ - 12,144.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0517 12 ก.พ. 2563 D11000063120153 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1853 12 ก.พ. 2563 F11040063520106 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าตอบแทนกรรมการ 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1852 12 ก.พ. 2563 F11040063820175 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1851 12 ก.พ. 2563 F11040063820174 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1850 12 ก.พ. 2563 F11040063820173 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1849 12 ก.พ. 2563 F11040063820172 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1848 12 ก.พ. 2563 F11040063820176 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1847 12 ก.พ. 2563 F11040063820177 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1846 12 ก.พ. 2563 F31000063520060 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปภาดา ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1845 12 ก.พ. 2563 F31000063520059 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปภาดา ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,320.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1844 11 ก.พ. 2563 F14000063830001 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายศุกร์โกสินทร์ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนักศึกษา 26,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1843 11 ก.พ. 2563 F14000063830002 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายศุกร์โกสินทร์ ค่าเดินทางไปราชการ 60,735.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1842 11 ก.พ. 2563 F14000063550007 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจัดส่งไปรษณีย์ - 128.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1841 11 ก.พ. 2563 F73000063820003 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิริาวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 13,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1840 11 ก.พ. 2563 F73000063820002 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิริวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 38,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0516 11 ก.พ. 2563 F0000063550091 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา 114,541.72 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0515 11 ก.พ. 2563 F0000063550089 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 433.83 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0514 11 ก.พ. 2563 F0000063550090 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ