ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1884 13 ก.พ. 2563 F31000063520055 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.เอกรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1883 13 ก.พ. 2563 F31000063820036 คณะวิทยาศาสตร์ นายยุทธนา ค่าอาหารและค่าที่พัก - - 39,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1882 13 ก.พ. 2563 F31000063520061 คณะวิทยาศาสตร์ นายยุทธนา ค่าตอบแทนวิทยากร - - 2,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1881 13 ก.พ. 2563 F71010063550014 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - - 4,034.20 ผ่านการตรวจสอบ
1880 13 ก.พ. 2563 F12000063880010 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารและอาหารว่าง 48,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0527 13 ก.พ. 2563 D11000063150012 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 319,770.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0526 13 ก.พ. 2563 D11000063110136 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1879 13 ก.พ. 2563 F11040063820178 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าอาหารและเงินรางวัล - 74,655.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1878 13 ก.พ. 2563 F61000063830008 ศูนย์-ชัยนาท นายประทีป ค่าเบี้ยเลี้ยง - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1877 13 ก.พ. 2563 F61000063830007 ศูนย์-ชัยนาท นายประทีป ค่าทางด่วน - 2,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1876 13 ก.พ. 2563 F33000063520013 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่าง 300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1875 13 ก.พ. 2563 F33000063520014 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1874 13 ก.พ. 2563 F33000063520015 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1873 13 ก.พ. 2563 F33000063520016 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1872 13 ก.พ. 2563 F33000063520017 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1871 13 ก.พ. 2563 F33000063580002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 28,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1870 13 ก.พ. 2563 F33000063580003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1869 12 ก.พ. 2563 F12000063880011 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชุลีกร ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1868 12 ก.พ. 2563 D61000063110015 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 47,709.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1867 12 ก.พ. 2563 D61000063110016 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1866 12 ก.พ. 2563 D61000063110013 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน 300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1865 12 ก.พ. 2563 D61000063110012 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน 1,250.00 - - แก้ไข
1864 12 ก.พ. 2563 D61000063110014 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน 1,260.00 - - แก้ไข
1863 12 ก.พ. 2563 D61000063120010 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างทำเอกสาร 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1779 12 ก.พ. 2563 F32000063830005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.พิศมัย จตุรัตน์ ค่าเดินทางไปราชการ - - 34,980.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0525 12 ก.พ. 2563 F11020063520101 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0524 12 ก.พ. 2563 F11020063520100 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้านราชการ 20,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0523 12 ก.พ. 2563 F0000063550093 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 963.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0522 12 ก.พ. 2563 F0000063550092 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา - 16,962.72 - ผ่านการตรวจสอบ
1862 12 ก.พ. 2563 F16000063570048 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมฑ์ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ