ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1907 14 ก.พ. 2563 F32000063880006 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1906 14 ก.พ. 2563 F32000063830006 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ธิษตยา ค่าน้ำมันและค่าอาหาร - - 24,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1905 14 ก.พ. 2563 D32000063110087 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,430.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1904 14 ก.พ. 2563 F32000063880008 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1903 14 ก.พ. 2563 F32000063840005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าล่วงเวลา 450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1902 14 ก.พ. 2563 D32000063120030 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1901 14 ก.พ. 2563 D32000063110088 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1900 14 ก.พ. 2563 D32000063120031 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1899 14 ก.พ. 2563 D32000063120033 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าจ้างทำใบประกาศนียบัตร - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1898 14 ก.พ. 2563 D32000063120032 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำใบประกาศนียบัตร - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1897 14 ก.พ. 2563 D32000063130004 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถปรับอากาศ - - 7,320.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0534 14 ก.พ. 2563 D11000063110138 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - 52,883.60 - ผ่านการตรวจสอบ
1896 14 ก.พ. 2563 F73000063520010 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,170.00 - แก้ไข
ส่ง0533 14 ก.พ. 2563 D11000063110135 กองบริหารงานบุคคล นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,864.50 - ผ่านการตรวจสอบ
1895 14 ก.พ. 2563 F61000063530063 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าน้ำมันและค่าทางด่วน - 970.10 - ผ่านการตรวจสอบ
1894 14 ก.พ. 2563 D33000063120018 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม - 497,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1893 14 ก.พ. 2563 D33000063120017 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างทำเสื้อพร้อมสกรีน - 56,660.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1892 14 ก.พ. 2563 F11050063820009 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - - 2,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1891 14 ก.พ. 2563 F14000063820012 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางกุลชไม ค่าตอบแทนวิทยากร 5,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1890 14 ก.พ. 2563 D14000063110014 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าดอกไม้ธูปเทียน 350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1889 14 ก.พ. 2563 D14000063130003 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเช่าชุดการแสดง 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1888 14 ก.พ. 2563 D14000063120011 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจ้างแต่งหน้า 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1887 14 ก.พ. 2563 D14000063120010 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 1,020.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0532 14 ก.พ. 2563 F0000063550097 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 957.65 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0531 14 ก.พ. 2563 F0000063550096 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ - 8,179.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0530 13 ก.พ. 2563 D11000063170004 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างก่องสร้างเขื่อนกั้นดิน 2,707,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0529 13 ก.พ. 2563 F00000063550094 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,068.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0528 13 ก.พ. 2563 F0000063550095 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
1885 13 ก.พ. 2563 F32000063560013 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 6,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1886 13 ก.พ. 2563 F73000063820001 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ