ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1738 4 ก.พ. 2563 F33000063560018 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 77,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0492 3 ก.พ. 2563 D11000063120142 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำคู่มือประกันคุณภาพ 8,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0491 3 ก.พ. 2563 D11000063130028 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0490 3 ก.พ. 2563 D11000063130027 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0489 3 ก.พ. 2563 D11000063120141 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำคู่มือประกันคุณภาพ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0488 3 ก.พ. 2563 F0000063550088 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 110.21 - ผ่านการตรวจสอบ
1737 3 ก.พ. 2563 D13000063120007 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารํณ ค่าจ้างปรับปรับปรุงความปลอดภัยเว็ปไซท์ - 164,780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1736 3 ก.พ. 2563 D51000063130003 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าเช่่ารถตู้ - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1735 3 ก.พ. 2563 F40000063520020 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 25,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1734 3 ก.พ. 2563 D40000063110003 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1733 3 ก.พ. 2563 F35000063520012 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1732 3 ก.พ. 2563 35000063520012 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าอาหารืว่าง - 360.00 - รอการตรวจสอบ
1732 3 ก.พ. 2563 F35000063520013 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.จันทรัตน์ ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1731 3 ก.พ. 2563 F35000063830004 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ ค่าเดินทางไปราชการ 4,650.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0487 3 ก.พ. 2563 D11000063110129 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 36,542.64 - ผ่านการตรวจสอบ
1730 3 ก.พ. 2563 F11040063820162 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1729 3 ก.พ. 2563 F11040063820163 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1728 3 ก.พ. 2563 F32000063560011 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 113,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1727 3 ก.พ. 2563 F32000063560012 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 49,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1726 3 ก.พ. 2563 F31000063520050 คณะวิทยาศาสตร์ นายไพโรจน์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,080.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1725 3 ก.พ. 2563 F31000063520049 คณะวิทยาศาสตร์ นายไพโรจน์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0486 3 ก.พ. 2563 D11000063120128 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด - 105,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0485 3 ก.พ. 2563 D11000063120136 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างาำเสื้อกีฬาสีบุคคลกร - 205,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1724 3 ก.พ. 2563 F11030463520005 งานวิเทศสัมพันธ์ นางรัชนี ค่าอาการและอาหารว่าง - 665.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1723 3 ก.พ. 2563 F32000063520021 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าพาหนะเดินทาง - 50,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1722 3 ก.พ. 2563 D32000063120019 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างติดตั้งเต้ารับ - 2,375.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0484 31 ม.ค. 2563 D11000063120138 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างติดตั้งวงจร - 484,184.74 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0483 31 ม.ค. 2563 D11000063110126 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0482 31 ม.ค. 2563 D11000063120140 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลกล้องวงจรปิด - 18,190.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0481 31 ม.ค. 2563 D11000063110127 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 9,580.78 - ผ่านการตรวจสอบ