ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0480 31 ม.ค. 2563 D11000063110128 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อโครงการอบรม - 8,196.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0479 31 ม.ค. 2563 D11000063120139 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำตรายาง - 888.10 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0478 31 ม.ค. 2563 D11000063120137 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างบริการซักอบรีด - - 14,114.91 ผ่านการตรวจสอบ
1721 31 ม.ค. 2563 D33000063110070 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 11,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1720 31 ม.ค. 2563 D33000063110066 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 6,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0477 31 ม.ค. 2563 D11000063130029 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่ารถโดยสาร 186,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1719 31 ม.ค. 2563 F61000063530055 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1718 31 ม.ค. 2563 F61000063820014 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าเงินรางวัลประกวด 6,000.00 - - แก้ไข
1717 31 ม.ค. 2563 F61000063820015 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนนักศึกษา 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1716 31 ม.ค. 2563 F61000063530054 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1715 31 ม.ค. 2563 F61000063530056 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าน้ำมันและทางด่วน 1,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1714 31 ม.ค. 2563 F61000063820013 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1713 31 ม.ค. 2563 F61000063820012 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารและอาหารว่าง 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1712 31 ม.ค. 2563 F11030063820002 กองนโยบายและแผน น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1711 31 ม.ค. 2563 F15000063820006 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1710 31 ม.ค. 2563 F15000063820005 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าตอบแทนวิทยากร - 43,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1709 31 ม.ค. 2563 F11040063820161 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,710.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1708 31 ม.ค. 2563 F11040063820158 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 12,375.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1705 31 ม.ค. 2563 F51000063820010 ว.แพทย์ทางเลือก นายบดินทร์ ค่าเบี้ยประชุม - 9,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1706 31 ม.ค. 2563 F51000063820011 ว.แพทย์ทางเลือก นายบดินทร์ ค่่าอาหาร - - 1,040.00 ผ่านการตรวจสอบ
1704 31 ม.ค. 2563 F51000063520044 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - - 9,160.00 ผ่านการตรวจสอบ
1707 31 ม.ค. 2563 F11020563570004 ศูนย์-ชัยนาท นายสัมฤทธิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 12,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1703 31 ม.ค. 2563 F11020563570003 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1702 31 ม.ค. 2563 D61000063120008 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างตกแต่งขบวน - 2,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0476 31 ม.ค. 2563 D11000063110121 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 8,085.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1701 30 ม.ค. 2563 F31000063520046 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ศุภรางค์ ค่าลงทะเบียน - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1700 30 ม.ค. 2563 F31000063520045 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ภัสราภรณ์ ค่าลงทะเบียน - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1699 30 ม.ค. 2563 F11040063820160 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1698 30 ม.ค. 2563 F11040063820159 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1697 30 ม.ค. 2563 F11050063570032 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ค่าตอบแทนนักศึกษา 6,800.00 - - แก้ไข