ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0462 28 ม.ค. 2563 D11000063150011 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 745,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1679 28 ม.ค. 2563 D32000063130001 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถปรับอากาศ 5,430.60 - - ผ่านการตรวจสอบ
1678 28 ม.ค. 2563 F34000063830003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายภิรมย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,440.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1677 28 ม.ค. 2563 F340000635500005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าโทรศัพท์ - 216.14 - ผ่านการตรวจสอบ
1676 28 ม.ค. 2563 F34000063570001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.นรรชนภ ค่าลงทะเบียน - - 84,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1675 28 ม.ค. 2563 F72000063520003 สำนักงานสภาคณาจารย์ นายธงชัย ค่าเบี้ยประชุม - 15,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0461 28 ม.ค. 2563 F00000063550084 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 58,865.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
1674 28 ม.ค. 2563 D16000063120003 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าจ้างจัดทำเอกสาร 6,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1673 28 ม.ค. 2563 F16000063820010 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอาหารกลางวัน 42,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1672 28 ม.ค. 2563 F16000063820011 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1671 28 ม.ค. 2563 F11030063520002 กองนโยบายและแผน น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1670 28 ม.ค. 2563 F11020063520093 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1669 28 ม.ค. 2563 F15000063520003 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 810.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1668 28 ม.ค. 2563 F15000063520002 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1667 28 ม.ค. 2563 F11050063820008 กองพัฒนานักศึกษา นายธนาเสฏฐ์ ค่าเงินรางวัล - - 12,000.00 แก้ไข
1666 28 ม.ค. 2563 F16000063820008 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1665 28 ม.ค. 2563 F16000063830001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,440.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1664 28 ม.ค. 2563 F16000063120005 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าตอบแทน 14,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1663 28 ม.ค. 2563 F71010063550013 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - 628.09 - ผ่านการตรวจสอบ
1662 28 ม.ค. 2563 F71010063550012 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - 50,289.84 - ผ่านการตรวจสอบ
1661 28 ม.ค. 2563 D34000063120010 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1660 28 ม.ค. 2563 D34000063120011 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1659 28 ม.ค. 2563 D18000063120001 โครงการจีน น.ส.วันทนาพร ค่าจ้างทำหนังสือรุ่น - - 34,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1658 28 ม.ค. 2563 D18000063120002 โครงการจีน น.ส.วันทนาพร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1657 28 ม.ค. 2563 F33080063540002 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าล่วงเวลา - 12,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1656 28 ม.ค. 2563 F33080063560002 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าตอบแทนการสอน - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1655 28 ม.ค. 2563 F33080063550004 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าโทรศัพท์ - 428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1654 28 ม.ค. 2563 F33080063520009 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 870.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1653 28 ม.ค. 2563 F31000063520044 คณะวิทยาศาสตร์ นายพิศิษฐ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,760.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1652 28 ม.ค. 2563 F31000063820030 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ธงจุฑา ค่าตอบแทนนักศึกษา 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ