ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1651 28 ม.ค. 2563 F31000063820032 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ธงจุฑา ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1650 28 ม.ค. 2563 F31000063820031 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ธงจุฑา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 24,560.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1649 28 ม.ค. 2563 F31000063820033 คณะวิทยาศาสตร์ นายมานพ ค่าอาหารกลางวัน 4,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1648 28 ม.ค. 2563 F31000063820034 คณะวิทยาศาสตร์ นายมานพ ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1647 28 ม.ค. 2563 F32000063550009 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1646 28 ม.ค. 2563 F32000063880005 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.นภัสสร ค่าอาหารว่าง 4,275.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1645 28 ม.ค. 2563 F32000063840003 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าล่วงเวลา 450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1644 28 ม.ค. 2563 F16000063830002 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณ๊ ค่าเดินทางไปราชการ 171,680.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1643 28 ม.ค. 2563 F16000063570043 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย ผศ.ดร.อาจารี - - 66,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1642 28 ม.ค. 2563 F11040063820156 กองบริหารงานบุคคล นางกาญจนี ค่าอาหารและอาหารว่าง 420,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1641 28 ม.ค. 2563 F11050063830005 กองพัฒนานักศึกษา นายชัยยุทธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - - 6,240.00 ผ่านการตรวจสอบ
1640 28 ม.ค. 2563 F11050063570034 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าอาหารนักกีฬา 45,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1639 28 ม.ค. 2563 F16000063820007 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าที่พักวิทยากร 3,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1638 28 ม.ค. 2563 F11040063820154 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 6,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1637 28 ม.ค. 2563 F11040063820153 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 1,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1636 28 ม.ค. 2563 F11040063820155 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1635 28 ม.ค. 2563 F11040063820148 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1634 28 ม.ค. 2563 F11040063820149 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1633 28 ม.ค. 2563 F11040063820152 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1632 28 ม.ค. 2563 F11040063820151 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1631 28 ม.ค. 2563 F11040063820147 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1630 28 ม.ค. 2563 F11040063820150 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1629 28 ม.ค. 2563 F33000063530003 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ปิยาภรณ์ ค่าเดินทางไปราชการ - - 46,499.00 แก้ไข
1628 28 ม.ค. 2563 D33000063110067 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1627 28 ม.ค. 2563 D33000063110065 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 39,997.67 - ผ่านการตรวจสอบ
1626 28 ม.ค. 2563 D35000063120009 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างพัฒนาช่องทางการตลาด 200,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1625 27 ม.ค. 2563 D35000063120010 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างดูแลรักษาพันธ์พืช 15,000.00 - - แก้ไข
1624 27 ม.ค. 2563 D35000063110018 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ 14,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1623 27 ม.ค. 2563 D32000063110079 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อปากกาลูกลื่น 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1622 27 ม.ค. 2563 D32000063130002 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถปรับอากาศ 2,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ