ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1621 27 ม.ค. 2563 D32000063110081 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1620 27 ม.ค. 2563 F32000063550007 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าจ้างส่งเอกสาร - 2,849.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0460 27 ม.ค. 2563 D11000063120132 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อสัณญาณติดรถยนต์ - 61,632.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0459 27 ม.ค. 2563 D11000063110120 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ - 5,307.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0458 27 ม.ค. 2563 D11000063150010 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 390,868.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0457 27 ม.ค. 2563 D11000063110108 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดวื้อวัสดุสำนักงานแม่บ้าน - - 10,980.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0456 27 ม.ค. 2563 F0000063550083 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 119.84 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0454 27 ม.ค. 2563 D11000063120091 กองคลัง นายวรศักดิ์ จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ งวดที่ 1/2 - 105,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0455 24 ม.ค. 2563 D11000063110119 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าวัสดุ - 9,490.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0453 24 ม.ค. 2563 D11000063120127 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างดูแลรักษาความสะอาด - 1,082,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1619 24 ม.ค. 2563 D33000063180002 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างซ่อมระบบแรงดันน้ำ - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1618 24 ม.ค. 2563 F14000063550006 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0452 24 ม.ค. 2563 D11000063120126 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างบริการเช็คระบบสระว่ายน้ำ - - 6,420.00 ผ่านการตรวจสอบ
1617 24 ม.ค. 2563 F11070063820045 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่งและเครื่องดื่ม - 390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1616 24 ม.ค. 2563 F11070063820044 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1615 24 ม.ค. 2563 F51000063830004 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.นิศรินทร์ ค่าเดินทางไปราชการ 9,192.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1614 24 ม.ค. 2563 F51000063820010 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.นิศรินทร์ ค่าเดินทางไปราชการ 6,152.00 - - ยกเลิกการเบิก
1613 24 ม.ค. 2563 F51000063830002 ว.แพทย์ทางเลือก นายสุทธิสกนธ์ ค่าเดินทางไปราชการ - - 38,493.44 ผ่านการตรวจสอบ
1612 24 ม.ค. 2563 F12000063820004 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ณัชชนุตย์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 16,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1611 24 ม.ค. 2563 F12000063820003 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ณัชชนุตย์ ค่าอาหารและอาหรว่าง - 36,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1610 24 ม.ค. 2563 F61000063530052 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1609 24 ม.ค. 2563 F61000063530049 ศูนย์-ชัยนาท นายวริิทธิ์นันท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1608 24 ม.ค. 2563 F61000063550010 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1607 24 ม.ค. 2563 F61000063820011 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1606 24 ม.ค. 2563 F61000063820010 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารกลางวัน - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1605 24 ม.ค. 2563 F33000063880007 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 57,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1604 24 ม.ค. 2563 F33000063880008 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 17,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1603 24 ม.ค. 2563 F33000063870006 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกกรม 63,480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1602 24 ม.ค. 2563 F33000063870007 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าลงทะเบียน 78,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1601 24 ม.ค. 2563 F33000063870008 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 10,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ