ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1600 24 ม.ค. 2563 F11010163520005 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 15,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1599 24 ม.ค. 2563 F11070063820042 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1598 24 ม.ค. 2563 F11070063820043 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0451 24 ม.ค. 2563 F0000063550082 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,923.86 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0450 24 ม.ค. 2563 D11000063110115 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - 3,744.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0447 24 ม.ค. 2563 D11000063110114 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าวัสดุ - - 2,053.50 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0449 24 ม.ค. 2563 D11000063110116 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดวื้อของที่ระลึก - 5,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0448 24 ม.ค. 2563 F11020163580009 กองคลัง นางภริดา ค่าธรรมเนียมการศึกษา - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1597 24 ม.ค. 2563 D35000063120008 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างดูแลแปลงสมุนไพร 8,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1596 24 ม.ค. 2563 F35000063520011 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.สุมาลี ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1595 24 ม.ค. 2563 F35000063520010 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.สิริญญา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1594 24 ม.ค. 2563 D35000063110014 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.กมลชัย ค่าจัดวื้อวัสดุ - 3,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1593 24 ม.ค. 2563 D35000063110015 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.กมลชัย ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,304.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1592 24 ม.ค. 2563 D35000063110017 คณะเกษตรและชีวภาพ ผศ.กมลชัย ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,594.75 - ผ่านการตรวจสอบ
1591 24 ม.ค. 2563 D350000063110016 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 805.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1590 24 ม.ค. 2563 D35000063110008 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1589 24 ม.ค. 2563 D34000063110036 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,999.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
1588 24 ม.ค. 2563 F33000063820009 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 11,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1587 23 ม.ค. 2563 F3200006388 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 13,425.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1586 23 ม.ค. 2563 F32000063840002 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าล่วงเวลา 1,050.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1585 23 ม.ค. 2563 F32000063580003 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1580 23 ม.ค. 2563 F73000063520008 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 8,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1584 23 ม.ค. 2563 F160000638200005 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 54,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1583 23 ม.ค. 2563 F16000063820004 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าตอบแทนวิทยากร 70,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1582 23 ม.ค. 2563 F31000063820029 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปภาดา ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 18,560.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1581 23 ม.ค. 2563 F11050063820007 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าธรรมเนียมเข่าร่วมการแข่งขันกีฬา - 15,600.00 - แก้ไข
ส่ง447 23 ม.ค. 2563 D11050063110114 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุ - - 2,053.50 รอการตรวจสอบ
1579 23 ม.ค. 2563 F11050063570030 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ค่าทุนการศึกษารายปี - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1578 23 ม.ค. 2563 F11040063820144 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 68,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1577 23 ม.ค. 2563 F11040063820145 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ