ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1576 23 ม.ค. 2563 F11040063820137 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 5,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1575 23 ม.ค. 2563 F11040063820142 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 3,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1574 23 ม.ค. 2563 F11040063820139 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าที่พัก/ค่าน้ำมัน/ค่าตั๋วเครื่องบิน - 12,085.29 - ผ่านการตรวจสอบ
1573 23 ม.ค. 2563 D32000063120025 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดทำทรานสคริปกิจกรรมฯ - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1572 23 ม.ค. 2563 D32000063110078 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าซื้อแผ่นPVC - 2,134.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1571 23 ม.ค. 2563 D32000063110073 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าซื้อวัสดุ 14,177.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
1570 23 ม.ค. 2563 D16000063110003 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอบรมเตรียมความพร้อมฯ 20,041.10 - - แก้ไข
1569 23 ม.ค. 2563 D16000063120002 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอบรมเตรียมความพร้อมฯ 4,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1568 23 ม.ค. 2563 D16000063120001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าอบรมเตรียมความพร้อมฯ 2,100.00 - - แก้ไข
1567 23 ม.ค. 2563 F16000063570042 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 14,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1566 22 ม.ค. 2563 F11040063820146 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1565 22 ม.ค. 2563 D31000063110031 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 188,855.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1564 22 ม.ค. 2563 D31000063110029 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พิธาน ค่าจัดซื้อวัสดุ 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1563 22 ม.ค. 2563 F15000063820003 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าตอบแทนกรรมการ - 16,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1562 22 ม.ค. 2563 F15000063520005 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 21,000.00 - แก้ไข
1561 22 ม.ค. 2563 F15000063820004 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1560 22 ม.ค. 2563 D34000063110035 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 43,656.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1559 22 ม.ค. 2563 D13000063120005 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ - 5,885.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1558 22 ม.ค. 2563 F13000063520005 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1557 22 ม.ค. 2563 F11040063520103 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1556 22 ม.ค. 2563 F11040063520102 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0443 22 ม.ค. 2563 D11000063120118 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดจ้างชุดกีฬา - 74,720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0442 22 ม.ค. 2563 D11000063110111 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,095.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0441 22 ม.ค. 2563 D11000063110112 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1555 22 ม.ค. 2563 D34000063120017 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 42,382.70 - - ผ่านการตรวจสอบ
1554 22 ม.ค. 2563 D34000063120007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าตรายาง 3,750.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1553 22 ม.ค. 2563 D34000063110034 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 16,010.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1552 22 ม.ค. 2563 D34000063120006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าถ้วยรางวัล - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1551 22 ม.ค. 2563 F31000063520037 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปภาดา ค่าอาหารและอาหารว่าง 560.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1550 22 ม.ค. 2563 F61000063570005 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างชั่วคราว - 22,671.00 - ผ่านการตรวจสอบ