ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1549 22 ม.ค. 2563 F61000063530053 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทางด่วน - 1,310.10 - ผ่านการตรวจสอบ
1548 22 ม.ค. 2563 F61000063530051 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทางด่วน - 950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1547 22 ม.ค. 2563 F61000063530050 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธิ์นันท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทางด่วน - 1,270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1546 22 ม.ค. 2563 F11040063520101 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1545 22 ม.ค. 2563 F11040063520100 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 2,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1544 22 ม.ค. 2563 F11040063820143 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1543 22 ม.ค. 2563 F11040063820141 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1542 22 ม.ค. 2563 F11040063820140 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1541 22 ม.ค. 2563 F11040063820138 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1540 22 ม.ค. 2563 F11040063820136 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1539 22 ม.ค. 2563 F11040063820135 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1538 22 ม.ค. 2563 F11040063820134 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1537 22 ม.ค. 2563 F11040063820133 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0440 22 ม.ค. 2563 D11000063110113 งานวิเทศสัมพันธ์ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - 2,086.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0439 22 ม.ค. 2563 D11000063110110 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0438 22 ม.ค. 2563 D11000063110109 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1536 21 ม.ค. 2563 F31000063820028 คณะวิทยาศาสตร์ นายชัยศิริ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1535 21 ม.ค. 2563 F31000063570003 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ศิริวิมล ทุนการศึกษา - - 80,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1534 21 ม.ค. 2563 D33000063110064 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม - 780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0437 21 ม.ค. 2563 F0000063550080 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 1,312,170.44 - ผ่านการตรวจสอบ
1533 21 ม.ค. 2563 F11050063830004 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพยื ค่าเดินทางไปราชการ - - 49,412.00 ผ่านการตรวจสอบ
1532 21 ม.ค. 2563 F11050063530001 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,420.00 ผ่านการตรวจสอบ
1531 21 ม.ค. 2563 F51000063520037 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1530 21 ม.ค. 2563 F51000063520042 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าอาหาร - - 9,369.00 ผ่านการตรวจสอบ
1529 21 ม.ค. 2563 F51000063830003 ว.แพทย์ทางเลือก ผศ.พิสุทธิ์ ค่าเดินทางไปราชการ - - 23,979.60 ผ่านการตรวจสอบ
1528 21 ม.ค. 2563 F51000063520041 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - - 8,994.00 ผ่านการตรวจสอบ
1527 21 ม.ค. 2563 F51000063520040 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนตามวุฒิ - - 100,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1526 21 ม.ค. 2563 F51000063520039 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธู์ศิริ ค่าเงินประจำตำแหน่ง - - 42,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1525 21 ม.ค. 2563 F51000063520038 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อ - - 1,900.00 ผ่านการตรวจสอบ
1524 21 ม.ค. 2563 D51000063110010 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อยาสมุนไพร - - 1,792.00 ผ่านการตรวจสอบ