ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1523 21 ม.ค. 2563 D33000063120015 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,889.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1522 21 ม.ค. 2563 D33000063110062 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1521 21 ม.ค. 2563 D33000063110063 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 5,000.00 - - แก้ไข
1520 21 ม.ค. 2563 F33000063520010 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ เงินสนับสนุนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1519 21 ม.ค. 2563 F16000063870015 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 33,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1518 21 ม.ค. 2563 F16000063870016 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,150.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0436 21 ม.ค. 2563 F00000063550081 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
1517 21 ม.ค. 2563 F11050063570031 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษารายปี - - 8,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1516 21 ม.ค. 2563 F11050063570029 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา 141,080.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1515 20 ม.ค. 2563 F40000063520019 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1514 20 ม.ค. 2563 F40000063570018 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1513 20 ม.ค. 2563 D40000063180001 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 9,630.00 - แก้ไข
ส่ง0445 20 ม.ค. 2563 D11000063120120 กองคลัง นายเชาวน์ จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารกิจการฯ เดือน ธ.ค.62 - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0444 20 ม.ค. 2563 D11000063120121 กองคลัง นายเชาวน์ จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารนวัตกรรม เดือน ธ.ค.62 - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0446 20 ม.ค. 2563 D11000063120122 กองคลัง นายเชาวน์ จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สนอ. เดือน ธ.ค.62 - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1509 20 ม.ค. 2563 D13000063110012 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ซื้อวารสาร ดือน ธ.ค.62 - 2,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1508 20 ม.ค. 2563 F11040063520099 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1507 20 ม.ค. 2563 F33000063520009 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ทุนสนับสนุนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1506 20 ม.ค. 2563 D32000063120017 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างซ่อมเครื่องแสกนเนอร์ 35,096.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1505 20 ม.ค. 2563 F16000063870012 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 2,550.00 ผ่านการตรวจสอบ
1504 20 ม.ค. 2563 F16000063870013 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 4,825.00 ผ่านการตรวจสอบ
1503 20 ม.ค. 2563 F16000063870014 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 390.00 ผ่านการตรวจสอบ
1502 20 ม.ค. 2563 F16000063870011 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 17,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
1501 20 ม.ค. 2563 F11050063520011 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา - - 14,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1500 20 ม.ค. 2563 F11050063520012 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน - - 21,900.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0435 20 ม.ค. 2563 F0000063550073 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
1409 20 ม.ค. 2563 F11060563820002 งานยานพาหนะ นางสุกัญญา ค่าต่อประกันภัย - 43,501.91 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0434 20 ม.ค. 2563 D11000063120114 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างเช็คระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง - 77,542.90 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0433 20 ม.ค. 2563 D11000063130025 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่าแสงสี เสียง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0432 20 ม.ค. 2563 D11000063120113 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ในอาคาร - 101,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ