ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0431 20 ม.ค. 2563 D11000063150008 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 390,868.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0430 20 ม.ค. 2563 D11000063120124 สำนักงานตรวจสอบภายใน นายเชาวน์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0429 20 ม.ค. 2563 D11000063120125 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายmock up - - 4,150.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0428 20 ม.ค. 2563 D11000063130024 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่ารถตู้ - - 14,390.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0427 20 ม.ค. 2563 D11000063120123 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายเชาวน์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 6,316.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0426 20 ม.ค. 2563 D11000063110094 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - - 15,397.30 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0425 20 ม.ค. 2563 D11000063120112 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 3,466.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0424 20 ม.ค. 2563 D11000063130020 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0423 20 ม.ค. 2563 D11000063130021 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0422 20 ม.ค. 2563 D11000063120117 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,874.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0421 20 ม.ค. 2563 D11000063110099 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมวกกีฬาสี - 13,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0420 20 ม.ค. 2563 D11000063130019 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0419 20 ม.ค. 2563 D11000063130016 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0418 20 ม.ค. 2563 D11000063120119 กองพัฒนานักศึกษา นายเชาวน์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0417 20 ม.ค. 2563 D11000063130017 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0416 20 ม.ค. 2563 D11000063130018 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0415 20 ม.ค. 2563 D11000063180015 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนยต์ - 13,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0414 20 ม.ค. 2563 D11000063110101 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - - 100.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0413 20 ม.ค. 2563 D11000063110102 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - - 630.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0412 20 ม.ค. 2563 D11000063110103 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อไฟกระพริบ - - 478.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0411 20 ม.ค. 2563 D11000063110104 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อน้ำหอมดับกลิ่น - - 597.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0410 20 ม.ค. 2563 D11000063110105 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - - 954.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0409 20 ม.ค. 2563 D11000063110106 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - - 900.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0408 20 ม.ค. 2563 D11000063110107 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - - 1,080.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0407 20 ม.ค. 2563 D11000063110100 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงา่น - - 220.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0406 20 ม.ค. 2563 D11000063120116 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายข้อความ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0405 20 ม.ค. 2563 D11000063110097 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่่าง - - 1,620.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0404 16 ม.ค. 2563 F0000063550079 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0403 16 ม.ค. 2563 F0000063550078 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 965.14 - ผ่านการตรวจสอบ
1498 16 ม.ค. 2563 D16000063130001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 53,535.00 - - ผ่านการตรวจสอบ