ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1497 16 ม.ค. 2563 F16000063530001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าเดินทางไปราชการ - 20,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1496 16 ม.ค. 2563 F11030463520003 งานวิเทศสัมพันธ์ นางรัชนี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1495 16 ม.ค. 2563 F35000063520008 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สมเกียรติ ค่าอาหารและอาหารว่าง 880.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1494 16 ม.ค. 2563 F35000063530003 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สมเกียรติ ค่าเดินทางไปราชการ 3,715.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1493 16 ม.ค. 2563 F71030063540003 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าล่วงเวลา - - 600.00 ผ่านการตรวจสอบ
1492 16 ม.ค. 2563 D32000063110076 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 98,996.40 - - ผ่านการตรวจสอบ
1491 15 ม.ค. 2563 F32000063570004 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.เพิ่มพร ทุนการศึกษา - - 80,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1490 15 ม.ค. 2563 D32000063110075 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 30,495.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1489 15 ม.ค. 2563 D32000063120024 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,844.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1488 15 ม.ค. 2563 F364000063820008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.ศุทธินี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 14,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1487 15 ม.ค. 2563 F34000063820007 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.ศุทธินี ค่าตอบแทนวิทยากร - 7,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1486 15 ม.ค. 2563 F33000063820008 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าลงทะเบียน - 11,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1485 15 ม.ค. 2563 D33000063110060 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่ากิจกรรมค่ายลูกเสือ 8,798.61 - - ผ่านการตรวจสอบ
1484 15 ม.ค. 2563 F33000062820010 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ สนับสนุนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1483 15 ม.ค. 2563 F31000063520043 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สุพรรณา ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,140.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1482 15 ม.ค. 2563 F31000063520042 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พิธาน ค่าลงทะเบียน - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1481 15 ม.ค. 2563 F31000063520041 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าเบี้ยประชุม - 6,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1480 15 ม.ค. 2563 F33080063820003 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ชนันทร ค่าอาหารนักเรียน - 148,635.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1479 15 ม.ค. 2563 F33080063520008 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ชนันทร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1477 15 ม.ค. 2563 F71010063520010 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าอาหารเช้า - - 37,520.00 ผ่านการตรวจสอบ
1476 15 ม.ค. 2563 F71010063550011 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - - 4,717.29 ผ่านการตรวจสอบ
1475 15 ม.ค. 2563 D33000063120013 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างทำเสื้อโปโล - - 16,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1474 15 ม.ค. 2563 F11040063820132 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1478 15 ม.ค. 2563 F11030463820001 งานวิเทศสัมพันธ์ นางรัชนี ค่าเดินทางไปราชการ - 41,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1473 15 ม.ค. 2563 F11040063820131 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1472 15 ม.ค. 2563 F11040063820129 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1471 15 ม.ค. 2563 F11040063820130 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1470 15 ม.ค. 2563 F71010063510006 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - - 124,350.00 ผ่านการตรวจสอบ
1469 15 ม.ค. 2563 F71010063520011 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าประกันสังคม - - 5,407.00 ผ่านการตรวจสอบ
1468 15 ม.ค. 2563 F71010063520012 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ