เกี่ยวกับเรา

 

เกี่ยวกับเรา

index-pic1

                  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  ปี พ..2533 โดยดำริริเริ่มของ รศ.ดร.ทองคูณ  หงส์พันธุ์  อธิการบดีวิทยาลัยครูจันทรเกษมในสมัยนั้น ด้วยการเป็นผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและรอบด้าน และเข้าใจในบริบทด้านการสื่อสารว่าสำคัญและทรงอานุภาพเพียงใด ท่านจึงมุ่งหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เป็นฟันเฟืองหลักในการพัฒนาศักยภาพวิทยาลัยครูจันทรเกษมซึ่งต่อมาคือสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 

 

          งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกกลุ่มผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร อาทิกิจกรรม สื่อสารมวลชน นิทรรศการ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารคือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่สถาบันฯ ยกตัวอย่างเช่น งานมหกรรมส้มตำบันลือโลกครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2536 ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดทำให้งานมหกรรมส้มตำบันลือโลกของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวางถึงเรื่องความยิ่งใหญ่ของการจัดงานสมเป็นมหกรรม ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯทรงตำส้มตำในงานวันดังกล่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงถือเป็นข่าวเด่น 1 ใน 10 ของรอบปีนั้น นับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนรู้จักสถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เป็นอย่างดี

          นอกเหนือจาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของแล้ว งานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เสนอผลงาน ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ให้แพร่หลายแก่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับ ประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ยังเป็นศูนย์กลางประสานงานด้านประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถามสำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์    

(2533-2535)             ผศ.สมศรี                 ทองชั้น          

(2535-2536)             ผศ.วัฒนา                 อุดมวงศ์        

(2536-2537)             นายสนิท                  บุญเคลือบ      

(2537-2541)             ผศ.มงคล                   แก้วพวงงาม    

(2541-2542)             อาจารย์กนกรัตน์         ยศไกร          

(2542-2548)             นางอุษณีย์                 ใบบัว             

(2548 – 2550)           นางกาญจนา              โก้สกุล (รักษาราชการ)

(2553-2556)              นางสาวบุราณี             เวียงสิมมา

(2556-ปัจจุบัน)          นางสาวอ้อมฤทัย        แสงแดง (รักษาราชการ)