โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

โครงสร้างการบริหารสำนักงานอธิการบดี

 

โครงสร้างการบริหารหน่วยงานประชาสัมพันธ์