บุคลากรหน่วยงาน

บุคลากรหน่วยงานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวอ้อมฤทัย  แสงแดง

รักษาราชการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2942 6800

0 2942 5800 ต่อ 1113  

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

งานสื่อสารภายนอก งานสื่อสารภายใน กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานธุรการ

 

นางสาวดนิดา  แสงสาคร

นักประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2942 6800 

0 2942 5800 ต่อ 1112 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวจารุวรรณ จันทมาลา

นักประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2942 6800

0 2942 5800 ต่อ 7003

e-mail :

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นายวีระชัย ตระหง่านกิจ

นักประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2942 6800

0 2942 5800 ต่อ 7004

e-mail :

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอ้อมฤทัย แสงแดง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ 0 2942 6800

0 2942 5800 ต่อ 1113 

e-mail: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

นางสาวภัทราพร นิกรติณชาติ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0 2942 6800

 0 2942 5800 ต่อ 1110

email:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

    

นายธนพล เฉลียวจิตวณิช

นักประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2942 6800

0 2942 5800 ต่อ 1114 

email: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

นายพุฒิวงศ์ มันดินแดง

Operator

โทรศัพท์ 0 2942 6800

0 2942 5800 ต่อ 1111
e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.