ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ 22/07/2021
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 (ฉบับที่ 19) 20/07/2021
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 16) 15/07/2021
คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน 09/07/2021
ขยายเวลาส่งรายงานจิตอาสา ประเภท ผู้กู้รายเก่าปี 2-5 รอบสุดท้าย เพื่อใช้สำหรับประกอบการกู้ยืม ในปีการศึกษา 2564 05/07/2021
กำหนดส่งรายงานจิตอาสาสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าปี 2-5 รอบสุดท้าย 23/06/2021
เปิดระบบรายงานชั่วโมงจิตอาสา Set e-learning ตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้กู้รายเก่าปี 2-5 01/06/2021
กรณีไม่พบหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ประเภท ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปีและผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 31/05/2021
การแจ้งข้อมูลผิดพลาดจากการรายงานสถานภาพของนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท ผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2-5 ประจำปีการศึกษา 2564 31/05/2021
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า-รายใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 28/04/2021