ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
การประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 02/07/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 23/06/2020
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 08/06/2020
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 08/06/2020
การประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 01/06/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 25/05/2020
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 20/05/2020
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 13/05/2020
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกรายได้ในอนาคต รายเก่า และรายใหม่ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะนักศึกษาภาคนอกเวลา เท่านั้น) 19/03/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เลื่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 16/03/2020