ติดต่อเรา

งานบริหารงานทั่วไป : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ห้อง 32-304

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1303 , 1306 , 1310

โทรสาร : 02-512-2518

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

#สารบรรณ #แผนกลยุทธ์ #ประกันคุณภาพ #รายงานประจำปี #หนังสือรับรองความประพฤติ

 

งานกิจกรรมนักศึกษา : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ห้อง 32-306

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1304 , 1305 , 1313 , 7018

โทรสาร : 02-512-2518

#กิจกรรมนักศึกษา #สภานักศึกษา #องค์การนักศึกษา #ชมรม #กีฬา #ยืมอุปกรณ์กีฬา #ขอใช้สนามกีฬา #ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร #นศท.

 

งานบริการและสวัสดิการ : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ห้อง 32-304,32-306

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1302 , 1309 , 1311 , 1993

โทรสาร : 02-512-2518

#กองทุน #กยศ. #กรอ. #ทุนการศึกษา #แนะแนวการศึกษา #ศิษย์เก่า #เบิกค่าประกันอุบัติเหตุ

 

หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล งานบริการและสวัสดิการ : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1170 , 1312 , 1930

#ห้องพยาบาล #แพทย์ตรวจรักษาโรค #กระเป๋ายา

 

ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 6

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1314

#Fitness

  


กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900