หน่วยงานภายใน

งานบริหารงานทั่วไป
- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยแผนและงบประมาณ
- หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยติดตามและประเมินผล
- หน่วยจัดทำรายงานประจำปี
- หน่วยงานพระราชทานปริญญาบัตร

งานกิจกรรมนักศึกษา
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ,กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,กิจกรรมพัฒนาสังคมและกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- หน่วยส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ
- หน่วยบำรุงรักษา บริการอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ
- หน่วยประสานการศึกษาวิชาทหาร ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

งานบริการและสวัสดิการ
- หน่วยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
- หน่วยกองทุนภายในและภายนอก
- หน่วยกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
- หน่วยประกันอุบัติเหตุ
- หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- หน่วยบริการให้คำปรึกษา
- หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
- หน่วยบริการด้านสุขภาพและอนามัย
- หน่วยบริการด้านสุขภิบาล
- หน่วยบริการทางการแพทย์และการพยาบาล
- หน่วยเวชภัณฑ์
- หน่วยรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดและเอดส์