ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา | Philosophy

กิจกรรมเด่น บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมเกื้อกูล ให้ทุนการศึกษา รักษาสุขภาพอนามัย

 

วิสัยทัศน์ | Vision

มุ่งเน้นกิจกรรม พัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีบุคลิกภาพดี ปลูกฝังคุณธรรม และความเป็นผู้นำ ตลอดจนพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจ | Responsibility

1.ส่งเสริมการจัดตั้งชุมนุมและชมรม ตามความสนใจของนักศึกษาโดยมีจุดมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

2.ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะสม ถูกต้องและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

3.ส่งเสริมกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และมหาวิทยาลัย

4.ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างจิตสำนึกและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

5.ยกระดับมาตรฐานการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย

6.จัดกิจกรรมราชภัฏอาสาสมัคร

7.ปรับปรุงรูปแบบการบริหารกองพัฒนานักศึกษา โดยกระจายความรับผิดชอบ งบประมาณไปสู่คณะ

8.พัฒนาอาคาร สถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมสำหรับกิจกรรมนักศึกษา

9.พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ

10.พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีบทบาท มีพลังสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา

11.มีบริการแนะแนวอาชีพรวมทั้งจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ทันสมัย

12.มีการจัดหาทุนการศึกษาจากองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

13.จัดให้มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

14.จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและกิจกรรม ป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

15.จัดบริการห้องพยาบาลให้การรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ปริญญาและพยาบาลวิชาชีพตลอดจน การดูแลด้านสุขภาพอนามัย

 

เป้าหมาย | destination

กองพัฒนานักศึกษา มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดีงามและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์ | Objective

1.ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ TQF

2.ส่งเสริมการจัดกิจรรมทั้ง 5 ด้าน

3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 3D

4.ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการให้บริการและมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า

5.ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีกระบวนการดำเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA)

6.ส่งเสริมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก