เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2558

 

แผนให้บริการและจัดกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 - กรกฏาคม 2559)
ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

 


แผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 - กรกฏาคม 2558)
ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)