การขอรับหนังสือรับรองความประพฤติ

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองความประพฤติ

1. ขอรับ คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ได้ที่งานบริหารงานทั่วไป อาคารกิจการนักศึกษา (32) ชั้น 3 ห้อง 32-304 หรือดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม2. กรอกข้อมูลใน คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเขียนด้วยตัวบรรจงสามารถอ่านออกได้โดยง่าย

3. นำ คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ในสาขาลงนามรับรอง4. นำ คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและ ลงนามรับรอง5. แนบเอกสารประกอบดังนี้
    5.1 สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ตัวอย่าง สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)


    5.2 สำเนาผลการศึกษา โดยเข้าระบบการศึกษาและสั่งพิมพ์ได้ที่ เมนูผลการศึกษา (http://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

   6. นำ คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ พร้อมแนบเอกสารที่ครบถ้วนแล้ว นำส่งที่งานบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 32) ชั้น 3 ห้อง 32-304

หมายเหตุ : หนังสือรับรองความประพฤติใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ