ข้อบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัย

Display # 
Title Created Date
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ สร้างชื่อเสียง และทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2563 25/08/2020
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 01/07/2019
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา พ.ศ. 2562 22/01/2019
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย เงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2557 16/06/2017
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2549 16/06/2017
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549 16/06/2017
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549 16/06/2017
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเงินกิจกรรมของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 16/06/2017
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา พ.ศ. 2544 16/06/2017